Print

Dyslexie

Leerlingen in de leeftijdscategorie  t/m 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door de school waarop de leerling zit worden voorgedragen voor diagnostiek en behandeling. Het betreft hier diagnostiek en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie, de zogenaamde EED-zorg. De gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben hiertoe contracten afgesloten met aanbieders (zie hier voor een actueel overzicht van deze gecontracteerde aanbieders).

Voordat overgaan kan worden tot voordracht voor diagnose en behandeling, dient de school adequate hulp te hebben geboden, zoals staat omschreven in het Protocol Leesproblemen & Dyslexie (PLD, ook wel het protocol voor het onderwijs). Wanneer de school deze hulp geboden heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan aantonen (zie PLD), kan de leerling rechtstreeks worden voorgedragen voor EED-zorg bij een gecontracteerde aanbieder. Deze toetst de voordracht van de school en bepaalt of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor EED-zorg. Wanneer dat het geval is, zal worden overgegaan tot diagnostiek en in het geval van ernstige dyslexie ook tot behandeling.

De aanbieders werken daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB, ook wel het protocol voor de zorg). De EED-zorg wordt per 1 januari 2015 bekostigd door de gemeenten. Zij monitoren ook de omvang en kwaliteit van de EED-zorg. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document ‘Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland – procedure voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Holland Rijnland’ dat te vinden is op de websites van de betrokken samenwerkingsverbanden en gemeenten.
In dit document wordt ook verwezen naar het Leerlingdossier Dyslexie.

Verder heeft het bestuur van het samenwerkingsverband een aantal borgingsactiviteiten (opfris- en werkbijeenkomsten) gepland om het niveau van de dyslexiezorg op onze scholen op peil te houden. Voor het schooljaar 2016/2017 hebben deze inmiddels plaatsgevonden.

Alle informatie is ook na te lezen in de nieuwsbrief Dyslexie van januari 2015.

In november 2017 heeft de werkgroep EED-zorg Holland Rijnland de Nieuwsbrief EED-zorg uitgebracht.
Deze nieuwsbrief voor het onderwijsveld, afkomstig van de werkgroep EED-zorg Holland Rijnland, geeft informatie overde volgende onderwerpen:
  • Terugkoppeling partneroverleg Holland Rijnland.
  • Voorlichting voor intern begeleiders van september 2017.
  • Monitor 2016.
  • Vooraankondiging interviews met scholen.
  • Aankondiging uitvraag dyslectische leerlingen buiten EED.
  • Nieuwe documenten: beleidsdocument Holland Rijnland, handreiking niveau 2 en 3, omgaan met doublures.
  • Jaarplan 2018.