Print

Met hulp van het ondersteuningsteam

Als zowel de leerkracht als de intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam (OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib'er, kan zo'n team bestaan uit de directeur van de school, onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft, en legt dit vast in een arrangement.
 
Er zijn drie soorten arrangementen:
- hulp die een school zelf kan bieden
- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten
- verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening

Meer informatie:
  • Als hulpmiddel voor het ondersteuningsteam tijdens de besprekingen is een gespreksleidraad ontwikkeld.
  • Organisatie van de schoolnabije ondersteuning
  • Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk, dat scholen direct na de signalering gebruik kunnen maken van 'maximale' expertise, die beschikbaar is om invulling te geven aan de afspraak over basisondersteuning. In dit schema zijn de taken en rollen van zowel de scholen als die van de onderwijsspecialist, de onderwijsondersteuner en eventuele door de school ingezette externe onderwijsondersteuning verhelderd.
  • De onderwijsondersteuners zijn sinds de invoering van passend onderwijs actief op de scholen in het samenwerkingsverband. Zij leveren middels hun inzet een bijdrage aan de afstemming van het onderwijs op de (specifieke) onderwijsbehoeften van de leerlingen en leveren daarmee een bijdrage aan de basisondersteuning.
    Om de verwachtingen vanuit het samenwerkingsverband ten aanzien van deze rol nader te definiëren, is er een taak- en competentieprofiel opgesteld. Hoewel dit profiel richting geeft aan de invulling van deze rol, blijkt er in de praktijk behoefte aan een nadere uitwerking van praktische werkafspraken. Duidelijke werkafspraken geven inzicht in wat scholen en onderwijsondersteuners van elkaar kunnen verwachten op het moment dat er een beroep wordt gedaan op een onderwijsondersteuner. Deze werkafspraken zijn vastgelegd in een werkwijzer.