Print

Professionalisering

In het jaarontwikkelplan (JOP), een bijlage behorend bij het ondersteuningsplan, staan de voorgenomen activiteiten beschreven voor het schooljaar 2016/2017. Alle activiteiten hebben het ondersteuningsplan als basis.

De evaluatie van het JOP 2015/2016 en een aantal lopende ontwikkelingen hebben geresulteerd in vervolgstappen, die zijn opgenomen in het JOP 2016/2017.

De activiteiten die het samenwerkingsverband in het kader van de professionalisering ontplooit, en die opgenomen zijn in het professionaliseringsplan, hebben een directe relatie met de ontwikkelingsfase van het samenwerkingsverband en zijn dan ook nauw gelieerd aan het JOP.

De activiteiten, beschreven in het JOP, zijn ondergebracht in de volgende hoofdstukken:
 • de route;
 • dekkend netwerk;
 • bovenregionale samenwerking;
 • monitoring en kwaliteitszorg.

Het professionaliseringsaanbod bedient onderstaande doelgroepen en zal (afhankelijk van het onderwerp) een specifieke of een meer integrale benadering kennen.
 • leerkrachten;
 • intern begeleiders;
 • directeuren;
 • onderwijsondersteuners;
 • jeugd- en gezinsteam-medewerkers;
 • overgang PO-VO;
 • plan van aanpak integraal arrangeren;
 • integrale wijkaanpak;
 • ondersteuning LBS;
 • studiedag.

Voor de in dit plan beschreven activiteiten is gekozen voor een beschrijving per doelgroep. Data zijn al voor het gehele schooljaar gepland, zodat scholen deze hebben kunnen opnemen in hun jaaragenda. Om naast de reeds bekende thema's ook ruimte te hebben voor actualiteit en uitkomsten van lopende ontwikkelingen, zijn niet alle geplande momenten al volledig ingevuld.