Print

Talentonderwijs

Talentonderwijs als onderdeel van de basisondersteuning

Het samenwerkingsverband is in het schooljaar 16-17 gestart met het herijken van de  basisondersteuning. Hiervoor is de werkgroep herijking basisondersteuning in het leven geroepen.
De basisondersteuning is onderverdeeld in een autonoom en een aanvullend deel.

Tegelijk met het herijken van de basisondersteuning is deze verrijkt en aangevuld met aspecten die goed talentonderwijs in de scholen moet garanderen.

De indeling van het aanbod op het gebied van talentonderwijs is op drie niveaus ingevuld:
  • Niveau 1: op schoolniveau: wat mag van  elke school in ons samenwerkingsverband worden verwacht (autonome deel basisondersteuning).
  • Niveau 2: (delen) van gemeente/werkeenheid: wat mag er van, eventueel in samenwerking met andere scholen, besturen of zelfgeorganiseerde voorzieningen binnen de gemeentegrenzen worden verwacht (aanvullend deel van de basisondersteuning).
  • Niveau 3: Samenwerkingsverband: op dit niveau organiseert het swv de toeleiding naar specialistische voorzieningen.

Om bovenstaande te kunnen realiseren, hebben scholen aangegeven, dat zij behoefte hebben aan onafhankelijke procesbegeleiders om het dekkend netwerk van talentonderwijs binnen (delen van) gemeenten vorm te geven. Hiervoor is een “Plan van aanpak talentontwikkeling als onderdeel van de basisondersteuning” ontwikkeld.
Het samenwerkingsverband faciliteert deze lichte vorm van procesbegeleiding.

Tijdpad
Voor de realisatie is een traject ontwikkeld dat is gestart in het schooljaar 16-17 en wordt voortgezet in het schooljaar 17-18.
Gedurende deze priode zal de werkgroep het proces monitoren.

De kick-off voor het traject is gegeven op de studiedag van het samenwerkingsverband op 12 april ’17 door Tijl Koenderink.
  • kwartier maken met procesbegeleiders start voor de grote vakantie: juli 2017
  • inrichting niveau 2: december 2017
  • voorjaar 2018: inrichting terugkoppelen
  • implementatiefase: 2017-2020

Tijdens de leerkrachtbijeenkomsten over talentonderwijs is gesproken over materialen, lessen en methodes. Daarover is hier meer informatie te vinden.