Print

Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen

Het samenwerkingsverband is wettelijk verantwoordelijk voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (voormalige clusters 3 en 4).
Hiervoor heeft het samenwerkingsverband een Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen ingesteld.

De Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen van ons samenwerkingsverband wordt gevormd door Jan Willem Bos (voorzitter) en Leontien van der Leeden.

De TLC is bereikbaar:
-    via de mail: tlc@swv-db.nl  
-    telefonisch: via het samenwerkingsverband (Marleen van Vugt): 0252-431575
Documenten die van belang zijn bij de aanvraag van een TLV:
-    procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring .
-    procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor zittende leerlingen in het S(B)O
-    reglement van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen .

Bij leerlingen van buiten de regio die onderwijs volgen op een S(B)O-school in de Duin- en Bollenstreek, is er mogelijk sprake van grensverkeer.

Het samenwerkingsverband heeft een handreiking toelaatbaarheidsverklaringen opgesteld, waarin kort uitgelegd wordt in welke situatie een TLV aangevraagd wordt en wat er nodig is om een TLV aan te vragen.
Voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB-leerlingen) is een procedure uitgewerkt waardoor plaatsing gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor ouders en de betrokken scholen.

Second opinion en mediation
De Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt dat het samenwerkingsverband (op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven) een oordeel uitspreekt over de extra ondersteuning en de toelaatbaarheid van de leerling. Er kunnen echter verschillende inzichten ontstaan over hoe de ondersteuning eruit moet komen te zien. Scholen, hun besturen en het samenwerkingsverband werken zorgvuldig, maar dit betekent nog niet dat beslisslingen over de invulling van de ondersteuning of toeleiding naar speciaal (basis)onderwijs voor een leerling altijd door alle partijen als best passend gezien worden. Zowel een ontwikkelingsperspectief (OPP), het toegewezen arrangement als het deskundigenadvies dat wordt gehanteerd bij mogelijke verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs, kan leiden tot twijfel, dan wel het niet bereiken van overeenstemming tussen betrokkenen. In een dergelijk geval zullen de samenwerkingsverbanden een second opinion aanbieden of met mediation proberen het gesprek opnieuw op gang te brengen.

Bezwaaradviescommissie
Met de komst van passend onderwijs is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband. Volgens de wet moet het samenwerkingsverband een adviescommissie instellen, die adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18 a lid 12 Wpo, artikel 17a lid 13 Wvo). De wet maakt namelijk bezwaar van ouders mogelijk tegen de besluiten die het samenwerkingsverband in dit kader neemt. De samenwerkingsverbanden hanteren daarvoor per 1 augustus 2014 de landelijke bezwaarschriftenregeling van de PO-raad.

Werkwijze bezwaaradviescommissie
Het indienen van bezwaar kan zowel worden gedaan door het bestuur van de school van aanmelding als door de ouders van de leerling voor wie de toelaatbaarheidsverklaring geldt. De bezwaaradviescommissie hoort vervolgens de betrokken partijen. Tijdens dit horen toetsen zij of het besluit en/of de handeling in redelijkheid en na afweging van de betrokken belangen genomen en/of uitgevoerd kon worden. Vervolgens geeft de commissie een advies over het bezwaarschrift. Het advies van de adviescommissie wordt schriftelijk uitgebracht aan betrokkenen en bevat het verslag van het horen. Na advisering door de bezwaarschriftencommissie neemt het samenwerkingsverband een nieuw besluit. Indien het samenwerkingsverband met zijn beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de adviescommissie, stelt het samenwerkingsverband de adviescommissie daarvan op de hoogte alsmede van de daaraan ten grondslag liggende argumentatie. Tegen de uiteindelijke beslissing van het samenwerkingsverband is voor de ouders van de betreffende leerling beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de commissie gelijke behandeling.