Print
23 August 2016 Nieuwsbrief 23, augustus 2016
Bij de start van het nieuwe schooljaar besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de volgende onderwerpen:
• professionalisering en data
• uitbreiding uren onderwijsspecialisten
• zorg voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie
• onderwijsondersteuners, werkwijze en inzet
• PO - VO
• update groeidocument
• herijking basisondersteuning

Professionalisering en data
Het professionaliseringsaanbod van het samenwerkingsverband heeft een directe relatie met de ontwikkelingsfase van het samenwerkingsverband en bedient daarom verschillende doelgroepen op diverse thema's:
 • leerkrachten
  In het schooljaar 16-17 kunnen leerkrachten deelnemen aan drie bijeenkomsten, verspreid over het schooljaar. Thema's o.a.: verdieping op handelingsgericht werken, talentonderwijs en basisondersteuning.
 • directeuren en intern begeleiders
  In de komende periode vindt herijking van de basisondersteuning plaats. Een werkgroep neemt deze taak op zich. De uitkomsten hiervan worden in de tweede helft van het schooljaar besproken met directeuren en intern begeleiders per gemeente.
 • intern begeleiders
  Voor intern begeleiders worden in de tweede helft van dit schooljaar specifieke bijeenkomsten per gemeente georganiseerd op basis van actuele thema's. Input is zeer welkom!
 • directeuren
  Het samenwerkingsverband kiest nadrukkelijke voor wederzijdse afstemming waarbij de lijnen kort zijn tussen de organisatie en de directies van de scholen. Daarom schuiven leden van het MT aan bij de directie-overleggen van de schoolbesturen.
 • onderwijsondersteuners
  In het schooljaar 15-16 hebben de onderwijsondersteuners deelgenomen aan een professionaliseringstraject. In het schooljaar 16-17 bouwen we hierop voort.
 • jeugd- en gezinsteam medewerkers en intern begeleiders
  In de regionaal educatieve agenda, een overleg tussen samenwerkingsverband en de gemeenten, wordt grote waarde gehecht aan een goede samenwerking tussen de school en het JGT. Deze samenwerking wordt ondersteund door de organisatie van een integraal professionaliseringstraject.
 • EED zorg (dyslexie)
  Het samenwerkingsverband organiseert opfrisbijeenkomsten voor leerkrachten en een informatiebijeenkomst over het regionale dyslexiebeleid voor directeuren en intern begeleiders.
 • overgang PO VO
  Om de overgang van PO naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen zijn een aantal activiteiten gepland. Het betreft een informatiemiddag en werkbezoeken.
 • studiedag
  De studiedag van het samenwerkingsverband staat gepland op 12 april.

Uitbreiding uren van onderwijsspecialisten
Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk, dat scholen direct na de signalering  gebruik kunnen maken van 'maximale' expertise, die beschikbaar is om invulling te geven aan de afspraak over basisondersteuning.
Om aan deze taak voldoende invulling te kunnen geven, is de beschikbare inzet van onderwijsspecialisten in uren uitgebreid.  Er komen geen nieuwe gezichten bij.
In onderstaand schema zijn de taken en rollen van zowel de scholen als die van de onderwijsspecialist, de onderwijsondersteuner  en eventuele door de school ingezette externe onderwijsondersteuning  verhelderd.

Zorg voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie
In juni is er namens de vier samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs in de regio een brief naar de scholen uitgegaan over de stagnatie van behandelmogelijkheden van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Inmiddels is duidelijk geworden dat er extra budget vrijgemaakt is voor  EED-hulp.
Dit houdt in dat alle kinderen die  wachtten op een behandeling EED kunnen starten met de behandeling. Ook voor de kinderen die nu in een diagnosetraject zitten is het perspectief dat zij, na vaststelling van  EED, kunnen starten met een behandeling.
Scholen kunnen voortgaan met het aanmelden van dossiers. Het vrijgekomen budget zal worden verdeeld over de diverse aanbieders, zodat de keuzevrijheid van ouders gewaarborgd blijft.

Met de komst van de transitie jeugdzorg ligt de verantwoordelijkheid voor de behandeling van enkelvoudige, ernstige dyslexie bij de gemeenten.
De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Holland Rijnland ontwikkelen samen met de gemeenten het beleid, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
Vervolgens maken de gemeenten afspraken met de aanbieders van EED-zorg.
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats onder scholen en aanbieders en worden kengetallen verzameld.
Het beleid wordt als gevolg hiervan bijgesteld.

Na vaststelling van dit beleid worden op een bijeenkomst voor directeuren en intern begeleiders de kengetallen gepresenteerd en wordt de opzet voor het aangepaste, nieuwe beleid besproken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het najaar.

Onderwijsondersteuners, werkwijzer en inzet
De onderwijsondersteuners van de Aloysius Stichting en de AED zijn sinds de invoering van passend onderwijs actief op de scholen in het samenwerkingsverband. Zij leveren middels hun inzet een bijdrage aan de afstemming van het onderwijs op de (specifieke) onderwijsbehoeften van de leerlingen en leveren daarmee een bijdrage aan de basisondersteuning. Om de verwachtingen vanuit het samenwerkingsverband ten aanzien van deze rol nader te definiëren is er een taak- en competentieprofiel opgesteld.
 
Om de inzet en bijdrage van de onderwijsondersteuners optimaal te benutten is een werkwijzer ontwikkeld, die inzicht geeft in wat scholen en onderwijsondersteuners van elkaar kunnen verwachten op het moment dat er een beroep wordt gedaan op een onderwijsondersteuner.

Bijgaand een overzicht van de inzet van de onderwijsondersteuners per werkeenheid/gemeente. Scholen krijgen rechtstreeks een overzicht van contactgegevens van de onderwijsondersteuners.

PO - VO
Via deze link is alle informatie te vinden over:
 • de activiteiten in het kader van de overgang PO VO
 • werkbezoeken aan het VO
 • communicatie over de uitslagen van de eindtoets  Cito / Route 8 en IEP
 • inventarisatie plaatsingsproblematiek  voor  leerlingen  na heroverweging schooladvies.

Update handreiking groeidocument
De handreiking voor het werken met het groeidocument is geactualiseerd. Op de website, onder Documenten - Groeidocument is de meest recente versie  te vinden.

Herijking van de  basisondersteuning
Het samenwerkingsverband heeft bij de start van passend onderwijs een concrete beschrijving van de basisondersteuning ontwikkeld. Op basis van deze omschrijving is het schoolonderondersteuningsprofiel (SOP) ingericht.

Een aantal ontwikkelingen gaat van invloed zijn op de beschrijving van de basisondersteuning:
 • het nieuwe waarderingskader 2017 van de onderwijsinspectie;
 • het ontwikkelen van een sluitend aanbod voor toptalenten en de opbrengst van de conferentiedag van 13 april over dit onderwerp
 • de beschrijving van de voorwaarden voor bekostiging en inzet in het geval van meer complexe arrangementen binnen de basisondersteuning (inclusief zorg)

De projectgroep vindt het wenselijk om de beschrijving van de basisondersteuning, het waarderingskader, de schoolplannen en het ondersteuningsplan zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat scholen, besturen en het samenwerkingsverband één en dezelfde taal hanteren. Bovendien helpt het bij een efficiënte voorbereiding van de verschillende documenten en het integraal arrangeren door de school.
Daarom gaat een werkgroep bestaande uit intern begeleiders Petra van Oorschot van de Witte School uit Noordwijk en Cees Guijt van de Prins Willem Alexanderschool uit Katwijk, en onderwijsspecialist Marije Buiting op verzoek van de projectgroep aan de slag met de herijking van de beschrijving van de basisondersteuning.

De uitkomsten zullen in het tweede deel van het schooljaar met intern begeleiders en directeuren besproken worden.