Print
25 December 2016 Nieuwsbrief 25, december 2016
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
• kritiek op passend onderwijs
• ondersteuning van kinderen die korter dan 2 jaar in Nederland zijn
• leerkrachtbijeenkomsten februari uitgesteld
• professionaliseringsbijeenkomsten NT2 aangepast

Kritiek op passend onderwijs
In de afgelopen weken zijn de nodige negatieve berichten over passend onderwijs in de publiciteit gekomen.
Berichten waarbij alle samenwerkingsverbanden over een kam geschoren worden, maar ook berichtgeving die is gebaseerd is op het vaak voorkomende misverstand dat iedere basisschool verplicht is om alle leerlingen passend onderwijs te bieden.

Nederland telt in het primair onderwijs 76 samenwerkingsverbanden.
De situatie per samenwerkingsverband verschilt onderling sterk. De cijfers in het rapport van de Onderwijsraad zijn gebaseerd op de jaarverslagen 2014 en 2015, en geven de stand per eind 2015 weer.

Begripsverwarring over passend onderwijs
Scholen worden niet verplicht om voor iedere leerling een passend aanbod te bieden. Scholen hebben wél zorgplicht en onderzoeksplicht. Dat betekent, dat wanneer ouders hun kind aanmelden bij een school, de school nagaat op welke plaats een zo passend mogelijk aanbod gerealiseerd kan worden. Daarvoor kan de school een beroep doen op de onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband.

De stand van zaken in de Duin- en Bollenstreek
We zijn een samenwerkingsverband in ontwikkeling. Uit de implementatiemonitor die in de afgelopen periode is uitgezet blijkt, dat scholen en ouders tevreden zijn over de manier waarop de ondersteuning wordt georganiseerd en toegekend. Geen extra bureaucratische laag, het loket zit in de school waar ouders, school en specialisten samen bekijken wat er nodig is.

Basis- en extra ondersteuning
De besturen hebben met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning. De basisondersteuning bestaat uit een autonoom deel en een aanvullend deel. Er gaan zoveel mogelijk middelen van het samenwerkingsverband naar de scholen. Voor het autonome deel krijgt de school, naast de lumpsum, € 75,- per leerling van het samenwerkingsverband. Daarnaast krijgt de school voor het aanvullende deel € 65 en heeft de school de beschikking over expertise in de vorm van onderwijsondersteuners, routebegeleiders en onderwijsspecialisten.
Wanneer voor  de ondersteuningsbehoeften van een kind de basisondersteuning niet toereikend is, wordt nagegaan welke setting het best passend is. Daarvoor geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Dat noemen we extra ondersteuning.

Geen bezuinigingsmaatregel
Passend onderwijs is geen bezuinigingsmaatregel. De overheid heeft niet gekort op de budgetten.  Er gaan meer middelen naar de scholen in de Duin- en Bollenstreek dan ooit te voren. Het samenwerkingsverband wil geen grote reserves, maar alleen een bedrag om de risico's op te vangen.

Thuiszitters
Er zitten in onze regio haast geen kinderen thuis. Elk van deze kinderen is bij ons bekend en voor deze kinderen wordt hard gezocht naar een goede oplossing samen met ouders, jeugdhulp en leerplicht.
Kinderen krijgen géén ontheffing van de leerplicht! De prima samenwerking met het regionaal bureau leerplicht heeft ertoe geleid dat er zelfs minder kinderen 'een ontheffing onder 5a' kregen, terwijl er een landelijke stijging is van meer dan 60%!! Met de gemeenten is afgesproken dat er altijd een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband betrokken is bij het verzoek om afgifte van een vrijstelling.

Ondersteuning van kinderen die korter dan 2 jaar in Nederland zijn
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft  een budget beschikbaar gesteld om kinderen die niet voor de taalklas in aanmerking komen en korter dan twee jaar in Nederland zijn, indien nodig,  te ondersteunen.
De praktijk leert, dat deze leerlingen niet altijd voldoende zijn toegerust om goed aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Dit betreft met name leerlingen die instromen in de bovenbouw en moeten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
Leerkrachten van de Verrekijker gaan deze ondersteuning verzorgen.
In bijgaande brief vindt u meer informatie. Door middel van het aanvraagformulier kan deze ondersteuning worden aangevraagd bij de Verrekijker.

Leerkrachtbijeenkomsten februari uitgesteld
In het professionaliseringsplan 2016 - 2017 staan bijeenkomsten voor leerkrachten over talentontwikkeling gepland voor 1, 8 en 15 februari 2017.
Het samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld om het dekkend netwerk te versterken met een sluitend aanbod voor toptalenten.
De werkgroep "herijking basisondersteuning" werkt  dit onderdeel door middel van een aantal stappen uit zodat er helderheid komt wat we in dit kader verwachten binnen de basisondersteuning op iedere school, wat de mogelijkheden zijn per gemeente en wat er nodig is op het niveau van de grotere regio.
Daarnaast brengt de werkgroep het huidige aanbod binnen ons samenwerkingsverband in kaart.
Deze stappen vragen meer tijd dan we hadden voorzien. Om leerkrachten van de goede informatie te voorzien moeten we de bijeenkomsten van februari helaas uitstellen. Zodra dit mogelijk is, worden er nieuwe bijeenkomsten gepland.

Professionaliseringsbijeenkomsten NT2 aangepast
Er hebben zich heel veel (80) belangstellende leerkrachten gemeld voor de trainingsbijeenkomsten NT2.
Omdat OBO ook voornemens was om in dezelfde periode een dergelijke training te organiseren is de samenwerking gezocht. Dit heeft geleid tot een aanpassing.
De bijeenkomsten worden nu gehouden op 15 februari en op 15 maart tussen 14.00 en 21.00 uur in het Anker in Katwijk. Trainsters zijn Josée Coenen en Marijke Heijdenrijk. Basis voor de training is het boek "Zien is snappen". Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemers dit boek tot hun beschikking hebben.
Verdere communicatie verloopt via de schoolbesturen.
 
Rest ons nog jullie namens alle collega's van het samenwerkingsverband hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2017 toe te wensen!