Print
26 March 2017 Nieuwsbrief 26, maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:


Herijking basisondersteuning en een dekkend netwerk voor talentonderwijs
In de afgelopen periode heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van scholen en de OPR  samen met specialisten de huidige beschrijving van de basisondersteuning herijkt. Naast het actualiseren van de beschrijving van de basisondersteuning heeft de werkgroep ook een voorstel voor de ontwikkeling van een dekkend netwerk voor talentontwikkeling gemaakt.
De opbrengsten van de werkgroep zijn per gemeente gedeeld met de directeuren en intern begeleiders.
66 van de 69 scholen hebben deze bijeenkomsten bezocht.
Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd is een plan van aanpak basisontwikkeling gemaakt.
In dit plan staan de stappen beschreven die in de komende periode gezet gaan worden.

Kwaliteitsbeleid
Sinds de start van passend onderwijs heeft de nadruk met name gelegen op het inrichten en implementeren van de route voor ondersteuningstoewijzing. Met behulp van de implementatiemonitor die deze ontwikkeling met drie meetmomenten heeft gevolgd, wordt deze periode afgerond.
De focus gaat meer worden verlegd naar de aanbodkant. Om hier planmatig en doelgericht mee om te kunnen gaan is een start gemaakt met de vormgeving van kwaliteitsbeleid.
De focus komt hierbij te liggen op de verdere ontwikkeling van het dekkend netwerk en op de samenwerking met de gemeenten als regievoerder van de jeugdzorg.
Belangrijk onderdeel van het dekkend netwerk is de basisondersteuning, bestaande uit het autonome en het aanvullende deel en de extra ondersteuning.
Met de herijking van de basisondersteuning is de eerste stap gezet van dit kwaliteitsbeleid.

Innovatiebudget
Het samenwerkingsverband  wil slimme innovatie in de reguliere scholen stimuleren. Het levert immers niet alleen voor een specifieke school of bestuur winst op, maar kan ook een voorbeeld vormen voor andere scholen en besturen - of deze tenminste aan het denken zetten over een eigen invulling daarvan.
Het samenwerkingsverband stelt daarom eenmalig een innovatiebudget ter beschikking ter grootte van € 185.000.
Scholen kunnen een aanvraag doen voor een specifiek innovatieproject. Om te zorgen dat een aanvraag ook oplevert wat we beogen (innovatie én transfer) zijn  er enkele voorwaarden aan een in te dienen project gesteld.
Aanvragen kunnen ter attentie van de beoordelingscommissie worden ingediend bij het samenwerkingsverband: info@swv-db.nl.

Overstapbeleid
Passend onderwijs vraagt om een attitude waarin het meebewegen met de ontwikkelingen van de leerling voorop staat. Bij de verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs verplicht de wet dan ook om van meet af aan te kijken wanneer de leerling weer 'terug' kan naar het regulier of een lichtere vorm van onderwijs. Want je gaat weer terug, tenzij….
Om de overstap van speciaal naar regulier of een lichtere vorm tot een succes te maken is een zorgvuldig traject voorwaarde waarbij leerling, ouders, de huidige en de ontvangende school samenwerken.
Dit traject is uitgewerkt in 5 stappen en ontwikkeld voor de samenwerkingsverbanden van de Duin- en Bollenstreek, Leiden en Rijnstreek.

Studiedag 12 april 
Op woensdag 12 april organiseert het samenwerkingsverband zijn jaarlijkse studiedag.
Doelgroep voor deze bijeenkomst zijn:

 • directeuren,  interne begeleiders
 • onderwijsondersteuners
 • beleidsambtenaren en wethouders onderwijs

De ontwikkelingen rondom de basisondersteuning vormen de basis voor de opzet voor deze dag.
Thema's zijn:

 • Basisondersteuning met het accent op aanvullende ondersteuning
 • Talentonderwijs: verdere vormgeving in de regio
 • Het ondersteuningsteam als onderdeel van HGW: inzet van mensen en middelen bij het arrangeren
 • Kwaliteitsbeleid en verantwoording
 • Gebruik van het geactualiseerde groeidocument
 • Het schoolondersteuningsprofiel

en ook:

 • Privacy: in 2018 gaat de Algemene Verordening gegevensbescherming van start. De invoering van de AVG zal zorgen voor één Europese wet en zal de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. In 2018, na afloop van de implementatietermijn hebben we dus een nieuw regelgevend kader. Vanaf dat moment geldt de norm om structureel en doeltreffend maatregelen te treffen tegen nalatige verwerking van persoons-gegevens. Wat betekent dit voor school, samenwerkingsverband en de samenwerking met partners buiten het onderwijsveld?

Professionalisering

Certificaten
De deelnemers aan de leerkrachtenbijeenkomsten over HGW hebben een certificaat voor het lerarenregister ontvangen.
Ook de deelnemers van het professionaliseringstraject IB-JGT kregen een certificaat.

NT2
Voor de training "Zien is snappen",  onderwijs aan anderstalige leerlingen hebben zich rond de 90 leerkrachten opgegeven. Omdat er een maximum is aan het aantal deelnemers, start  er meteen na de grote vakantie een tweede traject, op 20 en 27 september. De mensen die hier al voor op de reservelijst staan, hebben hierover bericht gekregen.

De rol van de onderwijsspecialist op de route
De onderwijsspecialist vervult een belangrijke rol bij het geven van zowel een onafhankelijk onderwijskundig advies als bij de voorbereiding van een TLV.
Het is belangrijk, dat de onderwijsspecialist in een zo vroeg mogelijk stadium kan aanschuiven bij een OT, zodat scholen op tijd een arrangement kunnen vormgeven.

Bepalend zijn de volgende momenten:

 • bij de vormgeving van aanvullende ondersteuning
 • bij de organisatie van het handelingsdeel van het OPP
 • bij de evaluatie van de inzet van de aanvullende ondersteuning

Concreet betekent dit, dat er in ieder geval twee OT's zijn geweest voorafgaand aan de aanvraag van een TLV.

Ondersteuning van kinderen die niet in aanmerking komen voor de taalklas en minder dan twee jaar in Nederland zijn
Sinds januari kunnen scholen een beroep doen op leerkrachten van de Verrekijker om anderstalige kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn en niet in aanmerking komen voor de taalklas, te ondersteunen.
Op dit moment worden 25 kinderen structureel twee keer per week begeleid. Ook de leerkrachten worden ondersteund.
De basisscholen geven aan, erg blij te zijn met deze ondersteuning.
Scholen kunnen deze begeleiding aanvragen bij de Verrekijker. Voor meer informatie hierbij  de brief aan de scholen en het aanvraagformulier.