Print
27 June 2017 Nieuwsbrief 27, juni 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

Innovatiebudget: voorwaarden aangepast
Het samenwerkingsverband wil slimme innovatie in de reguliere scholen stimuleren. Een mooie innovatie levert niet alleen voor een specifieke school of bestuur winst op, maar kan ook een voorbeeld vormen voor andere scholen en besturen - of deze tenminste aan het denken zetten over een eigen invulling daarvan.
Het samenwerkingsverband stelt daarom eenmalig een innovatiebudget ter beschikking ter grootte van € 185.000.
Scholen kunnen een aanvraag doen voor een specifiek innovatieproject. Om te zorgen dat een aanvraag ook oplevert wat we beogen (innovatie én transfer) zijn er enkele voorwaarden aan een in te dienen project gesteld.
Aanvragen kunnen ter attentie van de beoordelingscommissie worden ingediend bij het samenwerkingsverband: info@swv-db.nl.

Terugblik studiedag 12 april
De studiedag van dit jaar stond in het teken van de doorontwikkeling van de basisondersteuning en de vormgeving van een dekkend netwerk op het gebied van talentonderwijs in de Duin- en Bollenstreek.
Tijl Koenderink, een van de leden van de werkgroep herijking basisondersteuning en expert op het gebied van talentonderwijs, verzorgde de kick-off. Zijn presentatie is door hier te bekijken. 

Start procesbegeleiding dekkend aanbod talentonderwijs
De werkgroep herijking basisondersteuning heeft de indeling van het aanbod op het gebied van talentonderwijs op drie niveaus ingevuld:

 • op schoolniveau: wat mag van  elke school in ons samenwerkingsverband worden verwacht (autonome deel basisondersteuning);
 • (delen) van gemeente: wat mag er van scholen, eventueel in samenwerking met andere scholen, besturen of zelfgeorganiseerde voorzieningen binnen de gemeentegrenzen, worden verwacht (aanvullend deel van de basisondersteuning);
 • samenwerkingsverband niveau: op dit niveau organiseert het swv de toeleiding naar specialistische voorzieningen.

Om de realisatie van het aanbod op gemeenteniveau mogelijk te maken, faciliteert het samenwerkingsverband een lichte vorm van procesbegeleiding.

Er zijn drie procesbegeleiders die dit traject gaan ondersteunen: Jeroen van Tongeren, Liesbeth Luycx en Jack Duivenvoorden.
Zij gaan in de volgende werkeenheden/gemeenten aan de slag:

 • Noordwijk, Hillegom, Rijnsburg/Valkenburg; Liesbeth Luycx
 • Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim/Warmond: Jeroen van Tongeren
 • Katwijk, Lisse; Jack Duivenvoorden en Caroline Kooistra

De procesbegeleiders zullen zeer binnenkort contact met de betrokken scholen opnemen.

De werkgroep heeft het volgende tijdpad vastgesteld:

 • kwartier maken tot de grote vakantie
 • planvorming niveau 2: december 2017
 • uitwerking niveau 2: einde schooljaar 17-18

Veilig Thuis op de IB overleggen
In de afgelopen periode heeft de tweede ronde IB-overleggen plaatsgevonden.
Voor deze overleggen waren ook de medewerkers van het JGT uitgenodigd.
Een van de gesprekspunten betrof de samenwerking met Veilig Thuis.
Medewerkers van Veilig Thuis hebben de geactualiseerde werkwijze van Veilig Thuis toegelicht. Deze werkwijze is via bijgaande presentatie te bekijken.
Veilig thuis werkt aan kwaliteitsverbetering en heeft intern begeleiders die daar een bijdrage aan willen leveren, gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek.
Via deze link is informatie te vinden over het traject 'Welbevinden en sociale Veiligheid', een traject wat scholen en hun besturen kan ondersteunen bij de vormgeving van beleid op het gebied van sociale veiligheid en seksuele vorming, waaronder seksuele diversiteit. Dit traject heef GGD Hollands Midden in samenwerking met het onderwijs ontwikkeld.

Overgang PO-VO
Uitslagen eindtoets en de rol van de basisschool:
Via de jaarkalender PO-VO is te zien  dat de gegevens van een door OCW goedgekeurde eindtoets "in bulk" in Onderwijs Transparant worden ingevoerd.

 • De basisschool voert deze gegevens binnen een week na ontvangst van de scores van de eindtoets in.
 • Het is van belang dat  aanpassing van het advies op basis van een hogere uitslag van de eindtoets  uiterlijk binnen 2 werkweken na de digitale uitslag van de eindtoets  worden gecommuniceerd met de school van VO door het PO via Onderwijs Transparant.
 • De VO-school verwerkt dit advies vervolgens in Onderwijs Transparant.
 • De basisschool past een eventueel gewijzigd advies in BRON aan.

Informatiebijeenkomsten  POVO:
In het komende schooljaar worden op 20 en 27 september staan twee informatiemiddagen PO VO gehouden.
Op de agenda staat:

 • informatie over 1 OKR en het schooladvies;
 • de gewijzigde procedure  LWOO/PRO.

Werkbezoeken PO > VO
In navolging van de werkbezoeken in het najaar van 2016 staan op 25 oktober en 1 november weer werkbezoeken aan de VO-scholen gepland.
Verdere informatie over de bijeenkomsten en inschrijfmogelijkheden krijgt u begin volgend schooljaar.

Evaluatie  samenwerking school - JGT
De samenwerkende samenwerkingsverbanden PO, VO en MBO in Holland Rijnland en de Coöperatie JGT willen de samenwerking tussen school en JGT evalueren. Daartoe is een korte vragenlijst opgesteld die als onderlegger dient voor het gesprek tussen de contactpersoon van het JGT en de school. 
De contactpersonen van de JGT's zullen contact opnemen met "hun" scholen om een afspraak te maken. Met behulp van de uitkomsten kuknnen de samenwerking en verdere professionalisering vorm worden gegeven.

Toename verwijzingen s(b)o
Jaarlijks zijn er twee momenten waarop het samenwerkingsverband de ontwikkeling van de leerlingenstromen in beeld brengt, op 1 oktober en op 1 februari. De laatste gegevens laten een toename van deelname aan zowel het SO als het SBO zien. Het aantal kinderen in het SBO is in vergelijking met 1 februari 2016 met 30 gestegen. Het  bestuur van het samenwerkingsverband voert het gesprek over mogelijkheden ter versterking van de basisondersteuning. De projectgroep zal om advies worden gevraagd.

Overzicht data schooljaar 2017-2018
Om op te nemen in de planning voor het komende schooljaar: de data van bijeenkomsten die inmiddels bekend zijn, zoals IB-overleggen en studiedag.