Print
28 June 2017 Nieuwsbrief 28, eind juni 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor:


Sluitingsdatum aanvragen innovatiebudget
Het samenwerkingsverband wil slimme innovatie in de reguliere scholen stimuleren. Een mooie innovatie levert niet alleen voor een specifieke school of bestuur winst op, maar kan ook een voorbeeld vormen voor andere scholen en besturen - of deze tenminste aan het denken zetten over een eigen invulling daarvan.
Het samenwerkingsverband stelt daarom eenmalig een innovatiebudget ter beschikking ter grootte van € 185.000.
Scholen kunnen een aanvraag doen voor een specifiek innovatieproject. Om te zorgen dat een aanvraag ook oplevert wat we beogen (innovatie én transfer) zijn er enkele voorwaarden aan een in te dienen project gesteld.
Aanvragen kunnen ter attentie van de beoordelingscommissie tot de herfstvakantie worden ingediend bij het samenwerkingsverband: info@swv-db.nl.

Procesbegeleiding dekkend netwerk voor talentonderwijs binnen de basisondersteuning van start
Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep herijking basisondersteuning de beschrijving van de basisondersteuning herijkt en aangevuld  met aspecten die goed talentenonderwijs op school moeten garanderen.

Naar aanleiding van de gesprekken met directeuren en intern begeleiders per gemeente is duidelijk geworden, dat scholen behoefte hebben aan lichte procesbegeleiding om niveau 2 per (delen van) gemeente vorm te geven.  De stappen om te komen tot een dekkend aanbod zijn beschreven in het plan van aanpak.

Voor de zomervakantie worden de eerste bijeenkomsten gepland. Scholen ontvangen op korte termijn een uitnodiging.

Leerkrachtbijeenkomsten basisondersteuning en de vormgeving van een dekkend netwerk voor talentonderwijs binnen de basisondersteuning 
Als vervolg op de studiedag zijn er op 31 mei en op 7 juni bijeenkomsten geweest voor leerkrachten.
De bijeenkomsten werden verzorgd door Greetje van Dijk in samenwerking met een van de procesbegeleiders. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Inzet onderwijsondersteuners schooljaar 2017-2018
Bijgaand het overzicht van de inzet van de onderwijsondersteuners per (delen van) gemeente. Er  zijn als gevolg van personele aangelegenheden  en verdeling van expertise een aantal  veranderingen. Afgesproken is, dat lopende trajecten kunnen worden afgemaakt daar waar het noodzakelijk is.

Bijeenkomsten ernstige Enkelvoudige dyslexie (EED-zorg)
In maart hebben alle scholen in de regio Holland-Rijnland de nieuwsbrief EED-zorg ontvangen met informatie vanuit de werkgroep waar ook ons samenwerkingsverband deel van uitmaakt. Na de meivakantie zijn de scholen benaderd m.b.t. de inventarisatie van de leerlingen die wel dyslectisch zijn, maar niet behoren tot de doelgroep EED-zorg.
Uit de interviews die met een aantal scholen zijn gevoerd, blijkt dat scholen verschillend omgaan met leerlingen die volgens de criteria net buiten de EED-zorg vallen. Er zijn landelijk veel ontwikkelingen m.b.t de omschrijving van de dyslexiebegeleiding op niveau 2 en 3.

Bijeenkomsten EED voor intern begeleiders
In september zullen er in de regio bijeenkomsten voor IB-ers worden georganiseerd om de IB-ers te informeren over de laatste stand van zaken. De volgende data zijn gepland:

  • woensdagmiddag 6 september in Alphen a/d Rijn,
  • dinsdagmiddag 12 september in de Duin- en Bollenstreek
  • donderdagmiddag 14 september in Leiden.

Op de website zijn (onder Activiteiten-Dyslexie) de uitnodiging met informatie en het aanmeldformulier te vinden.

Opfrisbijeenkomsten dyslexie voor leerkrachten
Ook dit jaar biedt het samenwerkingsverband leerkrachten weer de mogelijkheid hun kennis over dyslexie op te frissen. Er worden weer drie bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar is de inhoud van de bijeenkomsten voor een deel vernieuwd. Uitgangspunt blijft het werken met de 'Protocollen Leesproblemen & Dyslexie', maar omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn, is de inhoud anders dan van de bijeenkomsten in voorgaande jaren.
Uitgebreide informatie, inclusief data, is te vinden in de uitnodiging.
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 augustus via het inschrijfformulier.

Activiteitenplan en data
Het samenwerkingsverband formuleert jaarlijks de voorgenomen activiteiten voor het volgende schooljaar in het jaarontwikkelplan (JOP).

Een deel van deze activiteiten wordt gevormd door bijeenkomsten die het samenwerkingsverband organiseert.
Deze bijeenkomsten bestaan voor een deel uit professionaliseringsactiviteiten en voor een deel uit ontwikkelactiviteiten.

In deze reader zijn alle geplande bijeenkomsten opgenomen zodat scholen en partners de data alvast in hun jaarplanning kunnen opnemen.

Om naast de reeds bekende thema's ook ruimte te hebben voor actualiteit en uitkomsten van lopende ontwikkelingen zijn niet alle geplande momenten al volledig ingevuld.