Print
29 September 2017 Nieuwsbrief 29, september 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
• Activiteiten schooljaar 2017-2018
• EED-zorg: beleid en bijeenkomsten
• PO-VO
• IB-bijeenkomsten
• Groeidocument
• Basisondersteuning, procesbegeleiding, plan van aanpak
• Opvraag thuiszitters en risicokinderen
• Handreiking Verzuim en thuiszitten en de Verzuimkaart 2017-2018
• NT2-bijeenkomsten
• Sluitingsdatum aanvragen innovatiebudget

Activiteiten schooljaar 2017-2018
Het samenwerkingsverband formuleert jaarlijks de voorgenomen activiteiten voor het volgende schooljaar in het jaarontwikkelplan (JOP).
Een deel van deze activiteiten wordt gevormd door bijeenkomsten die het samenwerkingsverband organiseert.
Deze bijeenkomsten bestaan zowel uit professionaliseringsactiviteiten als ontwikkelactiviteiten.
In bijgaande reader zijn alle geplande bijeenkomsten opgenomen zodat scholen en partners deze data in hun planning kunnen opnemen.
Er is gekozen voor een beschrijving per doelgroep.
Om naast de reeds bekende thema's ook ruimte te hebben voor actualiteit en uitkomsten van lopende ontwikkelingen zijn niet alle geplande momenten al volledig ingevuld.

EED-zorg: beleid en bijeenkomsten
In het beleidsdocument signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland hebben gemeenten, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders voor het schooljaar 2017-2018 de werkwijze voor de signalering, diagnostiek en behandeling én de bekostiging van EED onder de Jeugdwet beschreven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen onderwijs en zorg.
In dit kader wordt in september een drietal informatiebijeenkomsten voor intern begeleiders georganiseerd.
De volgende data zijn gepland: woensdagmiddag 6 september in de Rijnstreek, dinsdagmiddag 12 september in de Duin- en Bollenstreek en donderdagmiddag 14 september in Leiden. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging.

Opfrisbijeenkomsten dyslexie voor leerkrachten:
Ook dit jaar biedt het samenwerkingsverband leerkrachten weer de mogelijkheid hun kennis over dyslexie op te frissen. Er worden weer drie bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar is de inhoud van de bijeenkomsten voor een deel vernieuwd. Uitgangspunt blijft het werken met de 'Protocollen Leesproblemen & Dyslexie', maar omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn, is de inhoud anders dan van de bijeenkomsten in voorgaande jaren. Lees hier verder voor meer informatie

PO VO 2017-2018
Om de overgang van PO naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen zijn dit schooljaar twee informatiebijeenkomsten en drie werkbezoekmiddagen georganiseerd.
Deze zijn bedoeld voor (nieuwe) leerkrachten van groep 7/8, maar ook directeuren en intern begeleiders zijn welkom. 

Informatiebijeenkomsten
20 september 2017 - Locatie Limes Praktijkonderwijs, Louise de Colignylaan 5, 2224 VT Katwijk
27 september 2017 - Locatie Fioretti College Hillegom, Van den Endelaan 5a, 2182 ES Hillegom
(Beide middagen hebben dezelfde inhoud.) Voor aanvullende informatie: zie hier.

Werkbezoeken aan VO
Op woensdagmiddag 25 oktober, 1 en 8 november 2017 worden werkbezoeken aan VO-locaties georganiseerd. Deze bezoeken hebben als doel:
"Beter geïnformeerd raken over het onderwijsaanbod en de ondersteuningsmogelijkheden van de VO school."
Met deze informatie kan het schooladvies genuanceerder geformuleerd worden.
U kunt zich voor meerdere bezoeken opgeven.
Aanmelden via: https://nl.surveymonkey.com/r/HLVKMMZ

Overige informatie: http://www.swvduinenbollenstreek.nl/aanmelding-en-toelating/naar-het-vo

Bijeenkomsten voor intern begeleiders
De eerste ronde bijeenkomsten voor intern begeleiders worden gehouden op onderstaande momenten:
 

 Dag      Datum   Tijd   Locatie 
 Maandag          18 september 2017          13.30-15.30 uur         kantoor swv, Bonnikeplein 24, Noordwijk              
 Donderdag     21 september 2017  09.00-11.00 uur  kantoor swv, Bonnikeplein 24, Noordwijk 
 Dinsdag  26 september 2017  13.30-15.30 uur  kantoor swv, Bonnikeplein 24, Noordwijk 
 Donderdag  28 september 2017  09.00-11.00 uur  kantoor swv, Bonnikeplein 24, Noordwijk 

De agenda voor deze bijeenkomsten is gelijk, intern begeleiders kunnen een moment kiezen dat het beste in hun agenda past.
De uitnodiging met agenda volgt deze week.

Groeidocument
De ontwikkelingen naar het groeidocument 2.0 zijn in volle gang maar laten toch langer op zich wachten dan gepland. Dit heeft vooral te maken met de koppeling aan de leerling-administratiesystemen. Alle gegevens van afgelopen jaren blijven zichtbaar in de nieuwe versie 2.0.
Om een nieuw groeidocument aan te maken hoeft u niet te wachten op versie 2.0.
Ingevoerde gegevens gaan nooit verloren!
De gebruikersvriendelijke IB-omgeving is bijna gereed. Op de IB-bijeenkomsten hoort u de laatste stand van zaken.

Basisondersteuning en procesbegeleiding dekkend netwerk talentontwikkeling
Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep herijking basisondersteuning de beschrijving van de basisondersteuning herijkt en deze aangevuld  met aspecten die goed talentenonderwijs op school moeten garanderen.
Naar aanleiding van de gesprekken met directeuren en intern begeleiders per gemeente is duidelijk geworden, dat scholen behoefte hebben aan lichte procesbegeleiding om niveau 2 per (delen van) gemeente vorm te geven. 
Het samenwerkingsverband faciliteert deze procesbegeleiding. 
Voor de realisatie is een traject ontwikkeld dat is gestart in het schooljaar 16-17 en wordt voortgezet in het schooljaar 17-18. Meer informatie is te vinden in het plan van aanpak.

Opvraag thuiszitters en risicokinderen
Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband is het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs.  Het is belangrijk, dat alle leerlingen naar school gaan en dat thuiszitten wordt voorkomen.
Ook landelijk is dit een belangrijke doelstelling, zo belangrijk, dat de onderwijsinspectie ieder kwartaal het aantal thuiszitters en verzuimleerlingen bij het samenwerkingsverband opvraagt.
Om deze gegevens correct te kunnen aanleveren, haalt het samenwerkingsverband deze gegevens op vier peildata bij de scholen op.
De eerstvolgende peildatum is 15 september 2017.
Scholen ontvangen deze week een verzoek vanuit het samenwerkingsverband.

Handreiking verzuim en thuiszitten en de verzuimkaart 2017-2018
Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.
Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken. Door leerplicht tijdig te informeren kan samen worden bepaald wat nodig is om het verzuim op te heffen of te voorkomen. Het RBL Holland Rijnland/team leerlingenzaken Alphen aan den Rijn heeft in samenwerking met de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs een verzuimkaart opgesteld onder het motto "vroeg signaleren voorkomt erger!"

De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs en leerplicht uit de "handreiking verzuim en het voorkomen van thuiszitten" over het melden en de aanpak van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, leerplicht en in geval van ziekte door de GGD-JGZ.

Professionaliseringsbijeenkomsten NT2 groep 3 - 8 en groep 1 - 2
Voor de training "Zien is Snappen", t.b.v. onderwijs aan anderstalige kinderen is veel belangstelling.
In het afgelopen schooljaar heeft een grote groep leerkrachten de training gevolgd, in september wordt de training nogmaals georganiseerd. Aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk.
Het samenwerkingsverband organiseert binnenkort een traject voor onderwijs aan nieuwkomers in de kleutergroepen. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Sluitingsdatum aanvragen innovatiebudget
Het samenwerkingsverband wil slimme innovatie in de reguliere scholen stimuleren. Een mooie innovatie levert niet alleen voor een specifieke school of bestuur winst op, maar kan ook een voorbeeld vormen voor andere scholen en besturen - of deze tenminste aan het denken zetten over een eigen invulling daarvan.
Het samenwerkingsverband stelt daarom eenmalig een innovatiebudget ter beschikking ter grootte van € 185.000.
Scholen kunnen een aanvraag doen voor een specifiek innovatieproject. Om te zorgen dat een aanvraag ook oplevert wat we beogen (innovatie én transfer) zijn er enkele voorwaarden aan een in te dienen project gesteld.
Aanvragen kunnen ter attentie van de beoordelingscommissie tot de herfstvakantie worden ingediend bij het samenwerkingsverband: info@swv-db.nl.