Print
30 December 2017 Nieuwsbrief 30, december 2017

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
1. Bijeenkomsten voor intern begeleiders
2. EED zorg
3. Langdurige ondersteuning
4. Innovatiebudget
5. PO VO
6. NT2 kleuters
7. Opvragen thuiszitters

Bijeenkomsten voor intern begeleiders
In het schooljaar 2017/2018 organiseert het samenwerkingsverband zes series bijeenkomsten voor intern begeleiders.
Het programma is samengesteld op basis van zowel de ontwikkeling van het samenwerkingsverband als op basis van thema's aangeleverd door de intern begeleiders zelf.
De bijeenkomsten in januari zijn voor IB- en JGT-medewerkers gezamenlijk. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 11, 15, 16 en 18 januari. Het verslag van de bijeenkomsten van november vindt u hier.

EED-zorg
De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief o.a. informatie over: de monitor, het jaarplan, handreiking niveau 2 en 3 en een richtlijn omgaan met doublures bij screening voor toegang tot vergoede zorg. Zodra beschikbaar, zal deze worden nagestuurd.

Langdurige ondersteuning verder uitgewerkt
Het samenwerkingsverband heeft een heldere definitie van basisondersteuning ontwikkeld. link naar website. Basisondersteuning bestaat uit basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning. Er zijn kinderen die de gehele schoolloopbaan een steuntje in de rug nodig hebben. Om meer zicht te krijgen op wat langdurige ondersteuning kan  inhouden en hoe de verschillende betrokkenen daarnaar kijken, is dit onderwerp besproken met zowel de onderwijsondersteuners als de intern begeleiders. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen worden gebruikt om het beleid van het samenwerkingsverband verder aan te scherpen.

Innovatiebudget
Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek wil slimme innovatie in de reguliere scholen stimuleren en heeft daarom eenmalig een innovatiebudget beschikbaar gesteld.
Scholen zijn in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen tot de herfstvakantie 2017.
Er is een commissie benoemd bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, de projectgroep, de ondersteuningsplanraad en het MT om de acht ingediende aanvragen te beoordelen.

De commissie beveelt één aanvraag van harte aan voor de inzet van het innovatiebudget:
"De onderwijscamper, daar waar onderwijs werkt". Het betreft een aanvraag die is gedaan door PCBS De Regenboog in Voorhout in samenwerking met de Leo Kannerschool.
Voor leerlingen die door gedragsproblematiek niet naar school kunnen, is thuiszitten vaak de enige optie. Met het ontstaan van de onderwijscamper is er een nieuwe oplossing voorhanden. De onderwijscamper is een mobiele schoolklas, aangepast aan de omgeving, waarbinnen de leerling wél tot leren komt en daarmee een ongekende rol kan spelen in de mogelijke terugkeer naar de school als gebouw.
De commissie gaat in gesprek met de aanvragers van De onderwijscamper over de financiële onderbouwing van de aanvraag.
Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek zal de commissie "De onderwijscamper" ter bekrachtiging voordragen aan het bestuur.

PO-VO
PO-VO-informatiemiddagen
In september zijn de twee POVO-informatiemiddagen door 140 belangstellenden bezocht.
50 personen volgden de instructie over de werkwijze van het Onderwijskundig rapport van OT.
Ook de wijzigingen in de procedure LWOO zijn uitgebreid aan de orde geweest.
Gezien de vele positieve reactie zullen in schooljaar 2018-2019 weer twee POVO-informatiemiddagen georganiseerd worden.

Schoolondersteuningsprofielen V(S)O
Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek heeft een nieuwe website link waarop de schoolondersteuningsprofielen van de V(S)O-scholen in de regio zijn te raadplegen en te downloaden.
Met deze website brengt het samenwerkingsverband V(S)O het onderwijsaanbod en de ondersteuningsmogelijkheden van de scholen in beeld.
Middels een zoekfilter is een schoolspecifieke pagina benaderbaar waarop open dagen en contactgegevens vermeld staan. Scholen zijn hiermee op verschillende punten met elkaar te vergelijken.
Voor de leerkrachten/ib-ers, maar vooral voor ouders is deze website een goed vertrekpunt bij het zoeken naar een geschikte school. Advies is de link naar deze site ook onder de ouders te verspreiden. https://swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl

Invoer gegevens eindtoets door PO in het OKR binnen één week na ontvangst
De gegevens van een door OCW goedgekeurde eindtoets worden "in bulk" in Onderwijs Transparant ingevoerd. De basisschool wordt gevraagd (in verband met de heroverweging na een hogere uitslag van de eindtoets) om de scores van de eindtoets binnen één week na ontvangst in te voeren.

NT2 kleuters
Het samenwerkingsverband heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd voor leerkrachten van groep 1 en 2 met nieuwkomers in hun groep.
Edith de Graaff, leerkracht en ambulant begeleider van de internationale taalklas in Haarlem heeft deze druk bezochte bijeenkomst verzorgd. Via deze link is haar presentatie op de website  in te zien.

Opvragen thuiszitters
Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband is het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs.  Het is belangrijk, dat alle leerlingen naar school gaan en dat thuiszitten wordt voorkomen.
Landelijk is dit een belangrijke doelstelling, zo belangrijk, dat de onderwijsinspectie ieder kwartaal het aantal thuiszitters en verzuimleerlingen bij het samenwerkingsverband opvraagt.
Medio december is de volgende peildatum. Scholen ontvangen op 11 december een mail met een registratieformulier.
De uiterlijke inleverdatum voor de scholen is 18 december.