Print
32 May 2018 Nieuwsbrief 32, mei 2018

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. Terugblik studiedag 11 april 2018
2. Ontwikkeling ondersteuningsplan 2019-2023
3. Prioriteit inzet onderwijsspecialisten
4. Notitie integraal arrangeren en vooraankondiging schoolbezoek
5. Afscheid Sonja van der Marel
6. Vaststelling basisondersteuning en vormgeving schoolondersteuningsprofiel
7. Plan van aanpak basisondersteuning
8. Procesondersteuning onderwijs aan begaafde leerlingen
9. Overgang PO - VO
 

1. Terugblik studiedag 11 april
Ruim 130 deelnemers bestaande uit directeuren, intern begeleiders, bestuurders, JGT-ers, beleidsambtenaren en andere direct bij het samenwerkingsverband betrokkenen, hebben in het congrescentrum in Noordwijkerhout deelgenomen aan een bijzonder programma. Met een interactief college in de ochtend, gesprekken aan dialoogtafels en het via de mobiele telefoon ophalen van kernwaarden is  de basis voor het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 gelegd. Onze gids op deze dag was  Dr. Raph Verfaert die ons op geheel eigen, inspirerende en humoristische wijze liet nadenken over de belangrijke thema's voor het ondersteuningsplan 2019-2023.

2. Ontwikkeling ondersteuningsplan 2019-2023
De komende periode tot aan het einde van dit kalenderjaar wordt gebruikt om het nieuwe ondersteuningsplan vorm te geven.
Dit doen we door te gaan werken met drie breed samengestelde themagroepen, ieder met een eigen onderwerp: route, dekkend netwerk en kwaliteit en verantwoording.

3. Prioriteit inzet onderwijsspecialisten tot de grote vakantie
In deze tijd van het jaar ontstaat er altijd een piek in de werkzaamheden van de onderwijsspecialisten. Naast het adviseren van scholen, vragen TLV-trajecten en het beoordelen van heraanvragen van aflopende TLV's veel inzet. Ondanks de inzet van extra specialisten hebben we prioriteiten moeten stellen bij het beantwoorden van andere vragen van scholen: TLV-trajecten hebben voorrang, waardoor de inzet bij ondersteuningsvragen wat langer op zich kan laten wachten.

4. Integraal arrangeren en vooraankondiging schoolbezoek
Voor elke leerling met een extra behoefte één arrangement voor onderwijs, zorg, jeugdhulp en vervoer. Een arrangement dat samen met ouders en de juiste professionals rondom één tafel wordt samengesteld. Dat is de ambitie voor Integraal Arrangeren.
Binnen ons samenwerkingsverband zijn al  stappen gezet om te komen tot deze ambitie. Dit project wordt geleid door de denktank Integraal Arrangeren. In deze denktank zijn het onderwijs (samenwerkingsverband en IB-ers), de Jeugd- en Gezinsteams en de gemeenten vertegenwoordigd. Vera Jansen is projectleider en begeleidt de denktank.

In 2017 is door de onderwijsspecialisten en routebegeleiders in verschillende casussen bijgehouden hoe de werkwijze is bij een leerling met een ondersteuningsvraag. Wie zitten er aan tafel, hebben deze mensen de juiste expertise, heeft het overleg geleid tot een integraal beeld van de leerling en vooral: "Is dit een goed voorbeeld van integraal arrangeren"?
Al deze gegevens zijn geanalyseerd. Van zeven casussen wordt een diepte-analyse gemaakt. Dit zijn namelijk casussen die sprekend zijn voor de praktijk en goed afspiegelen waar de huidige werkwijze heel goed of juist heel moeizaam verloopt. Voor deze diepte-analyse worden gesprekken gevoerd met de ouders (eventueel met de leerling) en met de professionals die betrokken zijn geweest bij deze casus. Dat kan dus ook iemand van jouw school zijn.
Op basis van grondig onderzoek van de situatie in schooljaar 2017-2018, komt de denktank Integraal Arrangeren met aanbevelingen voor de werkwijze. Dat wat goed werkt, daar moeten we méér van doen. En dat wat niet blijkt te werken, daar moeten we mee stoppen.

De komende weken gaat Vera afspraken maken met IB-ers van een aantal scholen voor een interview over het verloop in een aantal casussen. Maar natuurlijk mag je ook zelf contact opnemen. Wil jij graag iets vertellen over Integraal Arrangeren? Meld je bij Vera Jansen: info@swv-db.nl.

5. Afscheid Sonja van der Marel
Na 12 jaar een belangrijke spil te zijn geweest op het stafbureau van het samenwerkingsverband heeft Sonja besloten om met ingang van de grote vakantie een geheel nieuwe weg in te slaan in haar arbeidsleven.
Sonja startte haar werkzaamheden voor het 'oude' WSNS verband Duin- en Bollenstreek met Theo van Dongen. Sindsdien heeft ze vele ontwikkelingen meegemaakt, waarvan de grootste de start van passend onderwijs was met het nieuwe samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek, waarin de 'oude' WSNS-verbanden Katwijk en Duin- en Bollenstreek opgingen.
Dit betekende naast veranderende taken de samenwerking met een veel groter team van collega's.
Daarnaast heeft ze twee verhuizingen van het stafbureau meegemaakt: van Voorhout via Lisse naar Noordwijk.
We nemen met pijn in het hart afscheid van haar; Sonja is een bekwame managementondersteuner en een prettige collega.
De sollicitatieprocedure voor een nieuwe managementondersteuner is van start gegaan.

6. Vaststellen basisondersteuning en vormgeving van het schoolondersteuningsprofiel
De werkgroep herijking basisondersteuning heeft de basisondersteuning, inclusief het aanbod voor hoogbegaafde kinderen, herijkt en opnieuw beschreven. De veranderende rol van de interne begeleider is nog in ontwikkeling evenals een bijstelling van de beschrijving van het aanbod voor begaafde leerlingen. De complete versie van deze beschrijving is ter vaststelling aan het bestuur aangeboden. De beschrijving van de basisondersteuning bepaalt het format voor het schoolondersteuningsprofiel wat in het komende schooljaar gaat worden opgesteld.

7. Plan van aanpak basisondersteuning geactualiseerd
Tegelijk met het herijken van de basisondersteuning is deze aangevuld met aspecten die ervoor zorgen dat óók begaafde leerlingen binnen het onderwijs dat in de scholen wordt geboden hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het plan van aanpak is door de studiedag en voortschrijdend inzicht van de werkgroep kritisch bekeken en geactualiseerd.

8. Procesondersteuning realisatie onderwijs begaafde leerlingen in (delen van) gemeenten gewijzigd
De vormgeving van het aanbod van onderwijs aan begaafde leerlingen is door de werkgroep in drie niveaus beschreven:

  • Schoolniveau: niveau 1
  • Gemeenteniveau: niveau 2
  • Samenwerkingsverbandniveau: niveau 3

Procesbegeleiders vanuit het samenwerkingsverband ondersteunen de groepen van scholen om niveau 2 op gemeenteniveau vorm te geven.
Liesbeth Luycx, procesbegeleider in de gemeenten Noordwijk, Hillegom en Rijnsburg/Valkenburg, heeft vanwege ziekte haar taak moeten overdragen aan Jeroen van Tongeren. Jeroen zal de procesbegeleiding in deze gemeenten voortzetten.

9. Overgang PO-VO
Uitslagen eindtoets in OKR
Basisscholen zijn verantwoordelijk voor invoer van de eindtoetsuitslagen in het OKR van Onderwijs Transparant:

  • De basisschool voert de gegevens binnen een week na ontvangst van de scores van de eindtoets in.
  • Het is van belang dat  aanpassing van het advies op basis van een hogere uitslag van de eindtoets  uiterlijk binnen 2 werkweken na de digitale uitslag van de eindtoets  worden gecommuniceerd met de school van VO door het PO via Onderwijs Transparant.
  • De VO-school verwerkt dit advies vervolgens in Onderwijs Transparant.
  • De basisschool past een eventueel gewijzigd advies in BRON aan.


Meer informatie over de overstapprocedure is te vinden op de website van het samenwerkingsverband VO.