Print
33 July 2018 Nieuwsbrief 33, juli 2018
Nieuwsbrief juli 2018

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
1. Data activiteiten schooljaar 2018-2019
2. Personeelswisseling team samenwerkingsverband
3. Inzet onderwijsondersteuners
4. De route opnieuw onder de loep
5. AVG en de organisatie van ondersteuningsteams
6. Doorbraaktafels
7. Groeidocument
8. Schoolondersteuningsprofiel
9. De toekomst van de interne begeleider
10. Jaarontwikkelplan 2018-2019
11. Ontwikkeling ondersteuningsplan 2019-2023
12. Brief over passend onderwijs van minister Arie Slob

1. Data activiteiten schooljaar 2018-2019
Het overzicht van informatie- en professionaliseringsactiviteiten is met opgavelinks hier te vinden.

2. Personeelswisseling team samenwerkingsverband
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zijn er twee nieuwe medewerkers werkzaam bij het samenwerkingsverband.
De plaats van managementondersteuner Sonja van der Marel wordt ingenomen door Marlieke Oord.
Gelbrich Walda gaat de plaats van routebegeleider Sandra Schilder innemen. Gelbrich is nu nog werkzaam voor het JGT.
We denken in beide dames een goede vervanging te hebben gevonden en hopen dat ze met veel plezier een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband.

3. Inzet onderwijsondersteuners
Het team van onderwijsondersteuners, werkzaam vanuit de AED en de Aloysius Stichting, ondersteunt de basisscholen van het samenwerkingsverband bij de begeleiding van leerlingen. Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise. Een overzicht van de beschikbaarheid van deze expertise per gemeenten vindt u hier.

4. De route opnieuw onder de loep
Een aantal ontwikkelingen hebben de aanleiding gevormd om de route richting extra ondersteuning opnieuw onder de loep te nemen:
• de noodzaak tot een werkelijk onafhankelijk tweede deskundigenadvies;
• terugdringen van bureaucratie bij de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen;
• de organisatie van een effectieve verbinding tussen swv en s(b)o.

Hier kunt u kennis nemen van de achterliggende beleidsnotitie.

5. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de organisatie van de ondersteuningsteams
De school is verantwoordelijk voor het vragen van schriftelijke toestemming aan ouders wanneer externe expertise wordt uitgenodigd bij een ondersteuningsteam.
Informatie via bijgaande link.

6. Doorbraaktafels
Dit schooljaar is het samenwerkingsverband vaak geïnformeerd over plaatsingsproblematiek van kinderen uit ons samenwerkingsverband met een TLV voor het  speciaal (basis)onderwijs.
Een aantal van deze kinderen staat inmiddels op een wachtlijst en het is de vraag of er voor deze kinderen in het komend schooljaar (2018/2019) sprake zal zijn van een passend aanbod.
De zorgplicht verplicht  scholen en hun samenwerkende besturen voor alle leerlingen  een passend aanbod  te vinden. Specifiek in de gevallen waarin er voor leerlingen een TLV is afgegeven en er niet direct plaats is in het speciaal (basis)onderwijs, kan dit tot problemen leiden.  Dit willen we met elkaar voorkomen en daarom faciliteert het samenwerkingsverband  doorbraaktafels.
Deelnemers aan de doorbraaktafel  kunnen zijn:
• bestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven
• bestuur van het S(B)O waar de leerling is aangemeld
• bestuur(en) van het S(B)O waar een alternatieve onderwijsplaats is voorgesteld en
• de betrokken jeugdhulpinstantie (indien van belang)

Scholen zijn in de gelegenheid gesteld om ingeschreven leerlingen met een TLV die zijn aangemeld en op een wachtlijst zijn geplaatst of zijn afgewezen zonder alternatief voor schooljaar 2018-2019 aan te melden bij het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband faciliteert  de doorbraaktafels.

7. Groeidocument geactualiseerd; migratie tijdens de grote vakantie
Bij de start van het nieuwe schooljaar komt het geactualiseerde groeidocument beschikbaar.
Zowel de omgeving als het formulier zijn vernieuwd op basis van de evaluatie met de scholen.
Er zijn twee formulieren beschikbaar:
• één is gekoppeld aan Parnassus,
• één formulier voor de andere leerlingvolgsystemen.
De huidige, nog lopende groeidocumenten blijven bestaan tot ze worden afgesloten.
Ieder nieuw te openen groeidocument wordt gemaakt in het nieuwe formulier.
 
Tijdens de grote vakantie vindt de migratie van versie 1.0 naar 2.0 plaats.
Gebruikers van het groeidocument krijgen bericht in welke week de migratie plaats gaat vinden.

8. Werken met het schoolondersteuningsprofiel van start
Nu de basisondersteuning is vastgesteld, wordt het digitale instrument voor het schoolondersteuningsprofiel op maat gemaakt.  

 In het najaar kunnen we ermee aan de slag. Het samenwerkingsverband organiseert  startsessies. waarin de scholen worden voorbereid.
 
9. De toekomst van de intern begeleider
De rol van de intern begeleider is volop in ontwikkeling.
Op een werkbijeenkomst op 1 oktober in de middag buigen we ons samen met Luc Greven en Vera Jansen over dit onderwerp.
Zowel intern begeleiders als directeuren zullen hiervoor worden uitgenodigd.
De opbrengst van deze bijeenkomst wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan en zal later leiden tot een specifiek professionaliseringstraject voor intern begeleiders. Het samenwerkingsverband bereidt deze voor, waar mogelijk in samenwerking met de academies van de diverse schoolbesturen. Opgave is mogelijk via het aanmeldingsformulier op de website.

10. Jaarontwikkelplan (JOP)
Het schooljaar 2018-2019 is het laatste jaar waarin wordt gewerkt met het huidige ondersteuningsplan.
De voorgenomen kortdurende activiteiten staan beschreven in het JOP, de activiteiten die een langere doorontwikkeling vragen, worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan.

11. Ontwikkeling ondersteuningsplan 2019-2023
De ontwikkeling van het Ondersteuningsplan 2019-2023 is van start gegaan op de studiedag in april. Vervolgens zijn drie themagroepen aan het werk gegaan. Iedere themagroep heeft een eigen onderdeel: Dekkend netwerk, Route en Kwaliteit en verantwoording. De themagroepen zijn samengesteld uit een brede afspiegeling van stakeholders van het samenwerkingsverband.

12. Brief over passend onderwijs van minister Arie Slob
Bij de presentatie van de laatste voortgangsrapportage over passend onderwijs heeft minister van onderwijs en wetenschappen Arie Slob een toelichtende brief link aan de tweede Kamer geschreven.