Print
34 October 2018 Nieuwsbrief 34, oktober 2018
Nieuwsbrief oktober 2018

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 1. Aanpassing route voor ondersteuningstoewijzing en tweede deskundige
 2. Regionale aanpak voor nieuwkomers
 3. Personeelswisseling samenwerkingsverband en  vacature
 4. Presentaties "De toekomst van de intern begeleider"

1. Aanpassing route voor ondersteuningstoewijzing en tweede deskundige

Het samenwerkingsverband heeft de route voor ondersteuningstoewijzing opnieuw onder de loep genomen en werkt op dit moment aan de ontwikkeling van de uitwerking.
Concreet betekent dit:
 • dat de taak en rol van tweede deskundige op een andere manier ingevuld gaat worden
 • de duur van de TLV afgestemd gaat worden op de te verwachten schoolloopbaan van het kind
 • onderwijsspecialisten jaarlijks aansluiten bij de CvB's van de S(B)O scholen
 
Processtappen:
 • De 1e deskundige geeft het 1e deskundigenadvies
 • IB vraagt in overleg met de eerste deskundige de tweede deskundige
 • Uitgangspunt zijn de stimulerende en belemmerende factoren, deze bepalen aan wie het 2e deskundigenadvies wordt gevraagd:
  •  Bij zorgen over gedrag en thuissituatie: betrokken JGT-er.
  • Bij fysieke problematiek: 2e deskundigenadvies gaat worden gevraagd aan iemand met medische expertise
  • Bij onderwijsproblemen: een gekwalificeerde onderwijsondersteuner, deze adviseert vanuit de specifieke problematiek van het kind over wat het kind nodig heeft
We gaan ervan uit, dat we medio oktober a.s. met de nieuwe werkwijze aan de slag kunnen. Uiteraard volgt hierover nog  nadere informatie.


2. Regionale aanpak voor nieuwkomers 

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband en de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken gezamenlijk aan een regionale aanpak voor nieuwkomers.
Deze aanpak is gebaseerd op de handreiking "Ruimte voor nieuwe talenten", keuzes rond nieuwkomers op de basisschool link. De handreiking biedt een nieuw perspectief op het onderwijs aan nieuwkomers. Inzichten in tweedetaalverwerving en taaldidactiek wijzen de weg naar een meerjarig integratiemodel dat bestaat uit een eerste opvangfase (de huidige taal- en nieuwkomersklassen), instapfase (ondersteuning binnen de basisschool met behulp van de vliegende brigade) en de doorgroeifase op de basisschool.
Doel van deze aanpak is een sluitende aanpak in de regio. Voor de stand van zaken zie de powerpoint: Nieuwkomersonderwijs in de regio.


3. Personeelswisseling samenwerkingsverband en vacature 

Met ingang van 1 januari vertrekken twee personeelsleden van het samenwerkingsverband: Tineke Tjalma en Hanneke van der Geest.
Tineke vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en neemt afscheid als lid van het MT. Hanneke vertrekt vanwege een volgende stap in haar loopbaan.
Over de wijze waarop we daaraan aandacht gaan besteden volgt nog nader bericht.

Het samenwerkingsverband is met ingang van 1 januari 2019 op zoek naar een beleidsmedewerker onderwijs/jeugd en kwaliteit.
Voor de wervingstekst, functiebeschrijving en vragenformulier


4. Presentaties "De toekomst van de intern begeleider" 

Op maandagmiddag 1 oktober was er een bijeenkomst voor directeuren en intern begeleiders die de toekomst van de intern begeleider tot onderwerp had. Luc Greven en Vera Jansen waren de sprekers waarna de aanwezigen gevraagd werd om hun mening. De opbrengsten van deze middag worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan. De presentaties van deze middag vindt u hier.