Print
36 January 2019 Nieuwsbrief 36, januari 2019
Nieuwsbrief januari 2019
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 1. Vooraankondiging bijeenkomsten in maart voor intern begeleiders, JGT, onderwijsondersteuners
 2. Integraal arrangeren en vervolg
 3. De route voor ondersteuningstoewijzing en de rol van tweede deskundige
 4. Maatwerk voor kinderen die niet de gehele onderwijstijd naar school kunnen
 5. Terugblik afscheidsreceptie Tineke
 
 1. Vooraankondiging  bijeenkomsten in maart
Voor 19 en 21 maart zijn twee (inhoudelijk dezelfde) bijeenkomsten voor intern begeleiders opgenomen in de jaarplanning.
Op deze bijeenkomsten staat het volgende op de agenda:
 • De verbeterde  meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Informatie over de verbeterde Meldcode huiselijk gewelden wat je daar als organisatie over moet weten.
Zie ook de site van de Rijksoverheid ​​​​​
 • Onderwijs aan zieke leerlingen
Een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zal informatie verzorgen over de mogelijkheden van het Steunpunt OZL in onze regio.
 • Nieuwe wijze van aanmelden bij Auris cluster 2
Vanaf 1 januari 2019 is de route voor een aanvraag bij Auris wat anders ingericht.
Medewerkers van Auris zullen deze werkwijze nader toelichten.
Op https://aurisinfo.nl/aanmelden zijn de nieuwe formulieren te downloaden. 
 • Integraal arrangeren
Korte terugblik op de werkochtend van december en een vooruitblik op het vervolg.
 
De bijeenkomsten vinden plaats op:
Dinsdag 19 maart tussen 9.00 en 11.00 uur
Donderdag 21 maart tussen 13.30 en 15.30 uur
 
Gezien de inhoud van de bijeenkomsten zijn zowel onderwijsondersteuners als mensen van het JGT hierbij nadrukkelijk uitgenodigd. Aanmelden kan via deze link
 1. Integraal arrangeren en het vervolg
In december is naar aanleiding van het onderzoeksrapport een werkochtend gehouden met intern begeleiders, onderwijsondersteuners en de collega's van het JGT.
De bijeenkomst heeft zowel informatie als vragen opgeleverd op diverse terreinen.
De vragen zijn beantwoord en kunnen via deze link worden gelezen.

Op deze bijeenkomst is de regionale werkwijze Integraal Arrangeren aan bod gekomen. Per gemeente kan deze werkwijze in de praktijk anders uitpakken; zoals scholen binnen één samenwerkingsverband hun eigenheid hebben, hebben ook de JGT's in elke gemeente dat.

Daarom worden de vervolgbijeenkomsten op het verzoek van zowel IB als JGT per gemeente georganiseerd om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de lokale situatie.

De bijeenkomsten worden voorbereid door:
Gelbrich Walda - Routebegeleider SWV 
Vera Jansen - Adviseur SWV 
Esther Thiele - Teamcoach JGT 

Jullie kunnen in de komende weken een bericht ontvangen over wanneer de ontmoeting tussen IB en JGT in de gemeente van jouw school georganiseerd wordt.
 
 1. De route voor ondersteuningstoewijzing en de rol van tweede deskundige
De route voor ondersteuningswijzing is in de afgelopen periode bijgesteld. Hierdoor wordt de rol van 2e deskundige bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring anders ingevuld. Via bijgaande link is meer informatie beschikbaar over het advies 2e deskundige en via deze link is meer informatie beschikbaar over de kwalificaties 2deskundige.
 
De route ziet er als volgt uit:
 • De 1e deskundige geeft het 1e deskundigenadvies
 • IB vraagt in overleg met de eerste deskundige de tweede deskundige
 • Uitgangspunt zijn de stimulerende en belemmerende factoren, deze bepalen aan wie het 2e deskundigenadvies wordt gevraagd:
  • Bij zorgen over gedrag en thuissituatie: betrokken JGT-er.
  • Bij fysieke problematiek: 2e deskundigenadvies gaat worden gevraagd aan iemand met medische expertise
  • Bij specifieke onderwijsproblemen van het kind: een gekwalificeerde deskundige, deze adviseert vanuit de specifieke problematiek van het kind over wat het kind nodig heeft.
Voor een gekwalificeerde tweede deskundige kan contact worden opgenomen met de AED.
Contactgegevens: Saskia Rijghard; s.rijghard@aed-leiden.nl
 
 1. Variawet: maatwerk voor kinderen die niet de gehele onderwijstijd naar school kunnen.
Het is per 1 augustus 2018 mogelijk om meer maatwerk in onderwijstijd te bieden aan leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. Dat staat in de variawet passend onderwijs die eind vorig jaar door de Kamer is aangenomen.
De variawet regelt dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs met ingang van het schooljaar 2018/2019 meer maatwerk geboden kan worden. Het uitgangspunt is om leerlingen toe te laten groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd. De scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit in overleg met de ouders/verzorgers aan.
In de betreffende beleidsregel wordt gesproken over vier categorieën waarbij vermindering van onderwijstijd mogelijk is. Voor het basisonderwijs betreft het met name categorie d (leerlingen die om lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig naar school kunnen).
De school moet dus toestemming aan de inspectie vragen om een leerling vallende onder categorie d niet de gehele week naar school te laten komen en dus minder onderwijstijd te bieden dan wettelijk verplicht is.

Zie voor meer informatie over bovenstaande beleidsregel en de wijze waarop je de aanvraag moet indienen de volgende links
    5. Terugblik afscheidsreceptie Tineke

16 januari was de afscheidsreceptie voor het pensioen van Tineke. Haar speech is terug te vinden op onze website.