Print
40 November 2019 Nieuwsbrief 40, november 2019
Nieuwsbrief november 2019
In deze nieuwsbrief vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen:
 1. Aanvraag voor een onderwijsspecialist en de route naar een TLV
 2. Route aanvraag onderwijsspecialist & privacy
 3. Inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten
 4. Instructiebijeenkomst groeidocument
 5. Niveau 3 Hoofbegaafden: Over de Grenzen
 6. Eindrapportage innovatie dekkend netwerk
 7. Terugblik op de netwerkbijeenkomsten van 1 en 3 oktober jl.
 8. Terugblik op de masterclass zorgplicht van 18 september jl.
 9. Aanmelden voor de vervolgbijeenkomst Zorgplicht op 27 november a.s
 10. Gewijzigde datum dyslexiebijeenkomst leerkrachten 6-8 in Alphen
 11. Presentaties van EED bijeenkomsten dyslexie
 12. Informatieavond P.C. Hooftcollege VSO te Leiderdorp
 
Aanvraag onderwijsspecialist
De laatste periode van het schooljaar is voor de onderwijsspecialisten een erg drukke periode. Daarom schetsen wij graag een helder beeld voor jullie, zodat je weet wat je kan verwachten als je een aanvraag doet. Aanvragen die voor 1 juni 2020 binnenkomen, kunnen we in hetzelfde schooljaar nog oppakken en verdelen. Bij aanvragen die wij na 1 juni 2020 binnen krijgen, kijken we of de agenda's het toelaten, maar als dat niet zo is, pakken we die in het nieuwe schooljaar op.
Een aanvraag voor een onderwijsspecialist, die naar alle waarschijnlijkheid gaat leiden tot de aanvraag van een TLV, willen we graag uiterlijk 1 mei 2020 ontvangen om de volledige procedure voor het einde van het schooljaar nog te kunnen doorlopen. Bij aanvragen ná 1 mei is de periode om een Toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen én het plaatsingstraject binnen de nieuwe school te doorlopen, erg klein.

 
Route aanvraag onderwijsspecialist & privacy
Begin oktober hebben alle scholen een mail ontvangen waarin de route voor de aanvraag voor een onderwijsspecialist wegens privacy-redenen is aangescherpt.
Vooraf zijn ouders zijn akkoord gegaan met de aanvraag en is een groeidocument opgesteld. De aanvraag dient via versleutelde mail aan g.walda@swv-db.nl te worden verzonden met daarin de volgende gegevens:
 • voornaam, achternaam, geboortedatum van de leerling en huidige groep
 • korte beschrijving van wat goed gaat en wat problematisch is
 • korte beschrijving wat al gedaan is
 • wie al betrokken zijn  (bijv: onderwijsondersteuner, JGT, specialistische zorg etc)
 • wat is de vraag aan de onderwijsspecialist
Als u géén programma heeft waarmee u de mail kunt versleutelen kan dat via onze website via deze link: 'de route'-aanvraag inzet onderwijsspecialist (versleutelde mail)
Via het programma zivver kunt u, vanaf uw eigen mailadres, veilig een aanvraag doen waarmee u ook persoonsgegevens kunt doorgeven. Wanneer u hier uw naam en e-mail invult krijgt u in uw e-mail een bericht met verdere instructies. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband.
 

Inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten
Dit schooljaar vragen wij scholen welke behoefte er is om geïnformeerd te worden over onderwerpen die "vakmanschap" van de leraar raken.
Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn b.v.:
 • ADHD in de klas
 • ASS in de klas
 • Het stille kind
 • Executieve Functies
 • Hoe stimuleer ik gewenst gedrag in de klas?
 • Hoe voorkom ik een driftbui?
 • Autisme in het basisonderwijs
 • Regie in de groep 
 • Buitenspelen, nóg leuker!
 • Werken vanuit ontwikkelingsperspectief: 
 • Een passend aanbod voor een begaafde leerling
 • Groepsvorming; Hoe maak ik van een klas een groep ?
De antwoorden kunnen leiden tot het organiseren van korte bijeenkomsten ("flitsbijeenkomsten" van 2 uur) waarin deelnemers kennis maken met het onderwerp en tips of adviezen krijgen.
Binnenkort kunt u hierover een enquête verwachten.

 
Instructiebijeenkomst groeidocument
Donderdag 31 oktober heeft het SWV een instructiebijeenkomst georganiseerd over het werken met het groeidocument. Aan de orde kwamen: inloggen, schoolomgeving (beheer), bijlagen, formulier groeidocument, OPP, gebruikers met deellink.  
Niveau 3 Hoogbegaafden: Over De Grenzen
'Over de grenzen' is een groepsarrangement bij OBS Anne Frank te Leiden gericht op hoogbegaafde leerlingen van het regulier of gespecialiseerd onderwijs die tussen wal en schip (dreigen te) vallen, thuis zitten en/of dreigen thuis te komen zitten. Het is een initiatief van PROO Leiden en wordt in samenwerking met SCOL, jeugdhulp en de drie samenwerkingsverbanden (PPO regio Leiden, Rijnstreek en Duin en Bollenstreek) gerealiseerd. De aanmelding wordt door de desbetreffende school bij een van de drie samenwerkingsverbanden gedaan.
Meer info bij: g.walda@swv-db.nl of j.duivenvoorden@swv-db.nl

 
Eindrapportage Innovatie Dekkend Netwerk
Samenwerkingsverbanden primair onderwijs en gemeenten in Holland Rijnland hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar wat nodig is voor kinderen die, ondanks dat ze kunnen leren, (dreigend) thuiszitter zijn of een vrijstelling hebben van onderwijs. De ervaring leerde dat er voor deze kinderen soms wel oplossingen worden gevonden, maar meestal betrof het een tijdelijke oplossing waarvan leerling en ouders moeten hopen dat deze gecontinueerd wordt. Bovendien verloopt de organisatie veel complexer of leidt tot ongewenste neveneffecten. Voorbeelden van vragen en knelpunten over de ondersteuning aan deze kinderen zijn:
- Hoe realiseren we onderwijs (en voorkomen we een vrijstelling) voor kinderen die wel kunnen leren maar waarvan duidelijk is dat dit niet gaat lukken op een school?
- Hoe zorgen we ervoor dat kinderen die in een kinderdienstencentrum (KDC) verblijven onderwijs krijgen?
- Moet extra begeleiding in de klas bekostigd worden vanuit jeugdhulp (natura of PGB) of vanuit onderwijs?
- Moet begeleiding van kinderen die thuiszitten geregeld worden door onderwijs of door jeugdhulp?
- Kinderen ontvangen veel begeleiding in de klas, soms zelfs meerdere kinderen in een klas, om te voorkomen dat het kind thuis komt te zitten, terwijl dit eigenlijk niet is wat het kind of de klas nodig heeft. Kan dit anders?;
 
Met 'Innovatie Dekkend Netwerk' is inzicht verkregen in wat er nodig is (inhoudelijk, financieel en randvoorwaardelijk) om voor deze doelgroep niet 'ad hoc' maar goed onderbouwd, duurzaam en 'herhaalbaar' tot oplossingen te komen.
De publieksversie van de eindrapportage kunt u hierbij downloaden.

 
Terugblik netwerkbijeenkomsten van 1 en 3 oktober jl.
Bij invulling van het nieuwe schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school het ondersteuningsaanbod binnen de basis- en aanvullende ondersteuning. Leerlingen kunnen met de mogelijkheden en kansen van Passend Onderwijs succesvol de schoolloopbaan doorlopen.
Bij het format van het SOP zijn een aantal  aspecten geschetst waarmee de mogelijkheden en kansen binnen de school qua ondersteuning  kunnen worden geformuleerd.
In de netwerkbijeenkomsten van oktober worden deze aspecten verder toegelicht en wordt besproken hoe de scholen hiermee om kunnen gaan.
Peter de Vries (dinsdag) , auteur van o.a.  Handelingsgericht werken in Passend Onderwijs en Hans Schuman (donderdag) , auteur van o.a. Dilemma's en uitdagingen van Inclusief Onderwijs ondersteunen de netwerkbijeenkomsten en hebben ons meegenomen naar mogelijkheden om de ondersteuning verder handen en voeten te geven. Hier kunt u de powerpoint van 3 oktober vinden.

 
Zorgplicht
Tijdens de masterclass Zorgplicht van 18 september jl. heeft Rob Hendrikx van Hendrikx Advocaten ons bijgepraat over de ins en outs van zorgplicht. In drie delen is telkens aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
 • de periode tot en met de toelatingsbeslissing, waarin aanmelding, zorgplicht en besluitvorming aan de orde zijn geweest;
 • de periode vanaf de toelating met aandacht voor het OPP en verwijzing naar het S(B)O;
 • de vereisten van verwijdering en de periode erna.
In bijgaande presentatie is het gehele verhaal van Rob Hendrikx na te lezen.

 
Verdieping  Zorgplicht
Op woensdag 27 november vind de verdiepingsbijeenkomst rond zorgplicht plaats. Deze wordt wederom verzorgd door Rob Hendrikx.
In voorbereiding op de verdiepingsbijeenkomst op deze bijeenkomst zijn aan de deelnemers de volgende twee vragen vast voorgelegd : Op welke onderwerp wilt u tijdens de verdiepingsbijeenkomst inzoomen en heeft u een casus die (anoniem) u wilt bespreken ?
Via deze link kunt u zich aanmelden voor 27 november en kunt u onderwerpen aangeven.

 
Gewijzigde datum bijeenkomst leerkrachten groepen 6 t/m 8 i.v.m. staking op 6 november a.s.
Op woensdag 6 november staat er een bijeenkomst dyslexie gepland voor de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8. Een grote groep heeft zich reeds aangemeld.
I.v.m. de mogelijke staking op deze dag hebben we besloten de bijeenkomst van 6 november niet door te laten gaan. Als nieuwe datum is gepland woensdag 20 november a.s.  van 14.30 - 16.30 uur bij SBO Op Maat, Henri Dunantweg 11 Alphen aan den Rijn.
De aanmelding voor 6 november vervalt. Een ieder die aanwezig wil zijn, moet zich opnieuw via de bijgevoegde link aanmelden voor de bijeenkomst op 20 november.
Uiteraard is het ook mogelijk dat men zich aanmeldt voor de bijeenkomst op 13 november in Leiderdorp.
https://docs.google.com/forms/d/17YHVBPPh-gks7NV100tepqlz8MYO4VCfBQ5Mlt8ORyA/edit

 
Presentaties van de IB- en leerkrachtenbijeenkomsten in het kader van dyslexie
Hierbij ontvangen jullie de presentaties die Jolanda Roelfsema, onze dyslexiespecialist van de bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. De presentatie/informatie van de leerkrachtbijeenkomsten worden a.d.h.v de presentielijsten binnenkort rond gestuurd.   
Informatie-avond VSO
Hierbij willen wij jullie graag attenderen op onze informatieavond van 21 november 2019 van het P.C. Hooftcollege VSO te Leiderdorp. Het betreft zowel onze Mavo afdeling (internaliserend, vmbo TL) als onze College afdeling (externaliserend, vmbo basis en vmbo TL). Deze avond is er voor alle ouders van groep 8 leerlingen die interesse hebben voor de brugklas in schooljaar 2020-2021.
Willen jullie ouders hierover informeren? Ouders dienen zich aan te melden voor deze avond. Leerlingen mogen ook mee indien ouders dat wensen, maar het is in principe een avond voor ouders. Hierbij de link met meer informatie: https://www.leokannerpchooftcollege.nl/aanmelden/interesse-brugklas-2020-2021