Print

Speciale onderwijsvoorziening

Stap 1: Gesprek met sbo- of so-school
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement. Daarbij wordt het arrangement zo flexibel mogelijk vormgegeven, bijvoorbeeld een aantal dagdelen in plaats van een volledige lesplek. Dat maakt terugplaatsing in het regulier onderwijs indien dit mogelijk is, op termijn makkelijker. Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen komt dit uitgebreid aan de orde.
 
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Hierin staat hoe lang de verklaring geldig is (1 jaar), wat de ondersteuningsbehoefte is en de soort voorziening en categorie die daarbij aansluit.
 
Er zijn twee mogelijkheden:
- Speciaal basisonderwijs
- Speciaal onderwijs:
Categorie licht: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek
Categorie middel: lichamelijk gehandicapte kinderen
Categorie zwaar: meervoudig gehandicapte kinderen
 
Binnen vier weken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen.
 
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen, wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Indien dit niet meteen mogelijk is, wordt er adequate ondersteuning georganiseerd. De scholen voor speciaal (basis)onderwijs hanteren een flexibele instroom.
 
Stap 4: Terugplaatsing vanuit het so of sbo
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden.