Print

Ondersteuningsplan

Op basis van het aantal leerlingen krijgt het samenwerkingsverband jaarlijks een budget waarvan de ondersteuning aan leerlingen wordt betaald. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een transparante en eerlijke inzet van dit budget. In het ondersteuningsplan leggen de schoolbesturen voor vier jaar vast hoe ze passend onderwijs op de scholen willen organiseren en financieren.
Het concept van het ondersteuningsplan wordt eerst besproken met de betreffende gemeenten in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). De ondersteuningsplanraad (OPR), waarin de medezeggenschap van ouders en personeelsleden is geregeld, heeft vervolgens instemmingsrecht op het plan.

Ondersteuningsplan en bijlagen:
Ondersteuningsplan