Basisondersteuning

Het begrip basisondersteuning is in de wet niet gedefinieerd maar kan in ieder geval worden begrepen als datgene wat ouders minimaal mogen verwachten aan onderwijsondersteuning in iedere school in het Samenwerkingsverband.

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek streeft naar een relatief hoog niveau van basisondersteuning en heeft dat vastgelegd in het ondersteuningsplan. Direct na de signalering kunnen scholen gebruik maken van 'maximale' expertise in de persoon van de onderwijsspecialist, die de school desgevraagd kan adviseren over wat gelet op het ontwikkelingsperspectief van het kind, nodig is om invulling te geven aan de afspraak over basisondersteuning.

De  brede definitie van basisondersteuning waarmee wordt gewerkt, bestaat uit basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning. Deze gaat uit van  de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen,  ook van  toptalenten, zoals deze in het ontwikkelingsperspectief voor het kind wordt verwoord. Er wordt handelingsgericht gewerkt. De school werkt ten aanzien van de ondersteuning van leerling, ouders en leerkracht structureel samen met specialisten van het samenwerkingsverband; de routebegeleiders en de onderwijsspecialisten. Daarnaast wordt samengewerkt met externe partners: de onderwijsondersteuners en de professionals van de jeugd- en gezinsteams. Onderwijsondersteuners hebben specifieke kennis en vaardigheden op diverse gebieden gericht op onderwijs en kunnen zowel leerlingen als leerkrachten ondersteunen. Het jeugd- en gezinsteam kan meedenken naar een passende oplossing die bij het kind en het gezin past en inspringt op de zorg- en begeleidingsbehoefte.  
 
Arrangement
De ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt vastgelegd in een arrangement. Zo'n arrangement bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding van een deskundige, specifiek lesmateriaal, het aanpassen van de werkplek van de leerling of een arrangement in samenwerking met bijvoorbeeld het jeugd- en gezinsteam. Dat kan op de reguliere basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Klik hier voor het stroomschema Zorgplicht. 

Een beschrijving van de basisondersteuning in het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek treft u, evenals de bijbehorende bijlagen, hieronder aan:
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact