Voorschool naar Basisonderwijs

De start op de basisschool is voor elk kind een grote stap. Voor kinderen die in de voorschoolse periode al veel ondersteuning krijgen, is een goede overdracht en continuering van de ondersteuning belangrijk om de overstap goed te laten verlopen. Goede afstemming in dit proces is niet altijd vanzelfsprekend. Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek maakt afspraken met alle voorschoolse voorzieningen voor een goede overdracht van leerlingen naar de basisschool.

De route voor rechtstreekse instroom in het gespecialiseerd onderwijs voor kinderen die nog geen onderwijs gevolgd hebben 
Voor enkele leerlingen is in de voorschoolse periode al duidelijk dat zij aangewezen zijn op ondersteuning en begeleiding in het gespecialiseerd onderwijs. Voor deze leerlingen geldt een andere route. 
 • Voor de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in de voorschoolse voorzieningen en waarvan men denkt, dat zij zijn aangewezen op de ondersteuning en begeleiding in het gespecialiseerd onderwijs, is de volgende route ingericht:
  De voorschoolse voorzieningen kunnen een beroep doen op de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband. Zij zal samen met ouders en betrokkenen nagaan wat er nodig is. Vanuit de voorschoolse voorziening kan een toelaatbaarheidsverklaring worden voorbereid; De onderwijsspecialist adviseert op welke school het kind het best kan worden aangemeld. Deze school is verantwoordelijk voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband.
   
 • Voor een kleine groep leerlingen is bij de geboorte al duidelijk - of wordt op de voorschoolse voorziening al duidelijk - dat zij aangewezen zullen zijn op de ondersteuning en begeleiding in het speciaal onderwijs (Ernstig Meervoudig Beperkt).Voor deze leerlingen, zgn. EMB-leerlingen, geldt niet de reguliere route van ondersteuningstoewijzing, zoals deze is beschreven in het ondersteuningsplan.
  • De PO-raad heeft een conceptrichtlijn opgesteld, waarin wordt geadviseerd deze tweede groep leerlingen bij de overgang naar het primair onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring te geven voor hun gehele schoolperiode. Het gaat daarbij om EMB-leerlingen met:
   • een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking, vaak met moeilijk te 'lezen' gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), of
   • een matig tot licht verstandelijke beperking en een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of
   • moeilijk te reguleren gedragsproblematiek (ASS/hechtingsproblematiek) als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen, in combinatie met een matig tot licht verstandelijke beperking.
  • De afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring kan snel geregeld worden voor kinderen waarbij duidelijk is dat speciaal onderwijs de enige mogelijkheid is. Residentiële leerlingen worden ook rechtstreeks geplaatst. Als ouders een kind rechtstreeks aanmelding bij het SO, heeft het SO-bestuur de zorgplicht en dus de verantwoordelijkheid om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.
Het samenwerkingsverband neemt deze richtlijn integraal over.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact