Overdracht PO-VO

Formulering schooladvies 
Het schooladvies dient van goede kwaliteit te zijn, zeker omdat het advies een leidende rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. In de POVO-overstapprocedure is vastgelegd dat het primair onderwijs (PO) ouders en het Voorgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) informeren hoe het adviestraject overstap naar het Voorgezet (Speciaal) Onderwijs is vormgeven. Hierin zijn opgenomen:

  • De organisatie van het adviestraject en communicatie met ouders
  • De totstandkoming van het schooladvies
  • Ondersteuning bij de oriëntatie op het V(S)O
  • Communicatie met het V(S)O
  • Eindtoets
Basisscholen publiceren deze -door het schoolbestuur goedgekeurde - informatie begin oktober op de eigen website en/of de schoolgids.
Uitgangspunten zijn:
  • regionale afspraken rond de POVO-overstapprocedure
  • handreiking opstellen en evalueren van het schooladvies

Meer informatie over de beleidskaders

Eindtoets
Het voornemen van OCW om de eindtoets naar een eerdere datum in het schooljaar te verplaatsen heeft voor 2019-2020 nog géén invloed op de aanmelddatum 1 maart.
Data eindtoets voor komend schooljaar staan immers reeds vast. Uitgangspunt in onze regio blijft dat het schooladvies leidend is.
 
Na het afnemen van de eindtoets moeten de scores door alle PO scholen ingevoerd worden in het OKR. Dit kan het meest eenvoudig "in bulk" te doen. Zie hiervoor de handleiding. Doe dit wél voor 1 augustus omdat invoer ná 1 augustus niet meer opgehaald kan worden door het VO.
 
Indien er sprake is van een heroverweging blijkt het praktisch als na invoer in het OKR de VO school via mail op de hoogte wordt gesteld van de heroverweging.

Procedure PO-VO 
Alle informatie m.b.t. de overgang PO-V(S)O is te vinden op de website van het samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek.

Aanmeldingen bij het VO

Vanwege de scholensluiting (dit en vorig schooljaar) kan het zijn dat er in het tijdpad van het adviseringstraject en het verzamelen van toetsgegevens, zaken anders lopen dan gepland. Po-scholen willen het proces van advisering en communicatie met ouders en leerlingen zorgvuldig kunnen doorlopen. Daarom is hierover overleg gevoerd met en tussen de po- en vo-scholen in de regio Duin- en Bollenstreek en Leiden. 

Er is in deze twee regio's afgesproken om de aanmelddatum bij het vo van 15 maart te handhaven, om daarmee ook tijdig de plaatsingen naar ouders/leerlingen te kunnen communiceren.  

De vo-scholen hechten er ook belang aan dat er zorgvuldig afgewogen adviezen tot stand komen en er volledige dossiers worden overgedragen. Er is uiteraard begrip in het vo wanneer ervoor een leerling meer tijd nodig mocht zijn om een afgewogen advies op te stellen, te kunnen communiceren met ouders en/of het OKR te nog te voorzien van recente toetsgegevens. Wanneer er zaken anders lopen dan gepland, vragen we om tijdig af te stemmen met de beoogde vo-school. Samen staan we voor een zorgvuldig proces van advisering, aanmelding en plaatsing.  

 

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact