Veelgestelde vragen

Ik merk dat het niet goed gaat met mijn kind. Wie kan mij helpen?
Wat is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?
Wat is het speciaal basisonderwijs (SBO)?
Wat is speciaal onderwijs (SO)?
Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)? 
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het ontwikkelingsperspectief (OPP)?
Wat is het groeidocument?
Wie betaalt de extra ondersteuning aan mijn kind op school?
Hoe kan ik leerlingenvervoer aanvragen voor mijn kind?
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afgifte van de TLV?

Ik merk dat het niet goed gaat met mijn kind. Wie kan mij helpen?
Wanneer het op school niet goed gaat met uw kind is het belangrijk dat u dit bespreekt op school. Dit kan met de leraar van uw kind of met de intern begeleider op school. Wanneer u andere zorgen heeft over uw kind, bijvoorbeeld opvoedkundig of qua gedrag, dan is het goed om contact op te nemen met een jeugdhulporganisatie in uw eigen gemeente. U kunt hiervoor op de website van uw eigen gemeente kijken.

Wat is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?
U heeft deze wettelijke verklaring nodig wanneer uw kind de overstap maakt naar een speciale (basis)school. Er is een speciale commissie (TLC) bij het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek die deze verklaring af kan geven. De aanvraag loopt via uw school.

Wat is het speciaal basisonderwijs (SBO)?
De sbo-scholen horen wettelijk bij het reguliere onderwijs (Wet op het Primair Onderwijs). Sommige kinderen hebben leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen en redden het daarom niet op de reguliere basisschool. Die kinderen kunnen naar het speciaal basisonderwijs om zich optimaal te ontwikkelen. Ook daar krijgen ze dezelfde kerndoelen als op de reguliere basisschool. Op de speciale basisschool worden kinderen minder geprikkeld door kleinere klassen en een rustiger klaslokaal. En ze krijgen extra ondersteuning om de kerndoelen te halen. Het sbo is er op gericht zoveel mogelijk kinderen naar het regulier voortgezet onderwijs te laten doorstromen.

Wat is speciaal onderwijs (SO)?
De scholen binnen het speciaal onderwijs (so) zijn verdeeld in vier clusters:
  • Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen);
  • Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen;
  • Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren;
  • Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen en er naar te kunnen handelen. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd voor:
- aanvullende ondersteuning in de klas of op school - in overleg met de ib'er
- schoolnabije ondersteuning - in overleg met ondersteuningsteam
- in een proces waarin verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs een mogelijke optie is
- plaatsing van leerlingen op een andere leerlijn -  de eis van de inspectie
- leerlingen waarvan de uitstroom op niveau groep 8 niet haalbaar lijkt of die doelen ondanks de ondersteuning herhaaldelijk niet behalen 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)?
Als u het niet eens bent met het ontwikkelingsperspectief van uw kind, dan is de school uw eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsultenten.nl) om advies vragen of bezwaar maken bij het schoolbestuur. U kunt uw geschil ook voorleggen aan de  Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een advies uit aan het schoolbestuur.
Het advies van deze commissie is echter niet bindend. Dit betekent dat de school het advies, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een uitspraak van de rechter, naast zich neer mag leggen.
Wanneer u ervoor kiest uw geschil voor te leggen aan een onderwijsconsulent, kunt u niet ook gelijktijdig bezwaar maken. Het is raadzaam een eventueel traject waarbij gesprekken met school worden gevoerd of een onderwijsconsulent wordt ingeschakeld niet langer dan 4 weken te laten duren, zodat u indien gewenst nog voldoende tijd heeft om een bezwaarschrift in te dienen bij het schoolbestuur.
 

Wat is het Groeidocument?
Het Groeidocument is een veilige manier om gegevens en vertrouwelijke informatie te verzamelen, bewaren en te delen. Een Groeidocument wordt alleen aangemaakt voor kinderen voor wie iets extra's nodig is. Zo is alle relevante en actuele informatie altijd beschikbaar op één plek. U geeft als ouders altijd vooraf toestemming aan de intern begeleider om een Groeidocument voor uw kind aan te maken. De intern begeleider voert de regie, geeft ouders een 'lees-link' of geeft - altijd in samenspraak met u - toegang aan andere zorgverleners door middel van een 'lees-link' of 'deel-link'. Lees hier meer over het Groeidocument.

Wie betaalt de extra ondersteuning aan mijn kind op school?
Het regionale samenwerkingsverband ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) middelen om passend onderwijs in de regio te realiseren. Een deel van die middelen wordt rechtstreeks overgemaakt aan de schoolbesturen van de Duin- en Bollenstreek. Met dit geld én geld vanuit de reguliere middelen die scholen van OCW ontvangen, worden alle kosten voor onderwijs en extra ondersteuning betaald. Ouders hoeven hieraan niet bij te dragen.

Als er jeugdhulp nodig is op school wordt die beschikbaar gesteld door de gemeente waar het kind woont. U kunt in overleg met de school ondersteuning vragen. Een jeugdhulpmedewerker kan dan zorgen voor extra begeleiding binnen de school. Soms heeft een school al afspraken met een jeugdhulpaanbieder en wordt er via die organisatie ondersteuning gerealiseerd. U kunt hierover informatie vragen bij de school van uw kind.

Hoe kan ik leerlingenvervoer aanvragen voor mijn kind?
Voor kinderen die gespecialiseerd onderwijs (gaan) volgen kan onder bepaalde voorwaarden leerlingenvervoer aangevraagd worden. Bij de gemeente vraagt u het leerlingenvervoer aan. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Elk schooljaar moet u opnieuw een aanvraag doen. Voor vragen kunt u terecht bij uw gemeente (zie hun website onder het kopje 'leerlingenvervoer').

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afgifte TLV?
Tegen een besluit van een samenwerkingsverband over een toelaatbaarheidsverklaring kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen.  Het  samenwerkingsverband heeft zich naar aanleiding van het verbeterplan Passend Onderwijs aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren. Voor meer informatie kijkt u op deze website.  
Het uitgebrachte advies wordt door het samenwerkingsverband gezien als een bindend advies en dus door het samenwerkingsverband opgevolgd.
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact