Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Elke school heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school voor elk kind zelf een passende plek moet vinden. Dat kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.
 
Ouders hoeven hierdoor geen ingewikkelde indicatieprocedures meer te doorlopen en er bestaan geen rugzakjes meer. De ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt rechtstreeks door de school georganiseerd en betaald. 
 
Uw betrokkenheid doet ertoe!
In het organiseren van passend onderwijs krijgen ouders een belangrijke rol. U kent uw kind immers het beste. Van begin tot eind wordt u betrokken bij het proces om indien nodig extra ondersteuning voor uw kind te regelen. 

Educatief partnerschap
Educatief partnerschap gaat verder dan betrokkenheid alleen. Het gaat uit van een gezamenlijke inspanning, waarbij school en ouders hetzelfde doel nastreven: de optimale ontwikkeling van het kind. Ze zijn gelijkwaardig, maar hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en de school voor het onderwijs.
 
Als uw kind ondersteuning nodig heeft, nodigt de school u uit om actief mee te praten. U maakt dan deel uit van het ondersteuningsteam dat op zoek gaat naar wat uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Uw inbreng in dit team is van grote waarde!

Samenwerkingsverband
Alle scholen in de regio werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Dit samenwerkingsverband van basisscholen heet in deze regio: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Op basis van het aantal leerlingen krijgt het samenwerkingsverband een budget waarvan de ondersteuning aan leerlingen wordt betaald. Het samenwerkingsverband is dus verantwoordelijk voor een transparante en eerlijke inzet van de middelen. Daarbij wordt minder gelet op welke stoornis een kind heeft, maar meer op wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.
 
Het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit veertien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Basisondersteuning
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u als ouders ten minste mag verwachten van het onderwijs en ondersteuning op een school.
 
Scholen moeten op de eerste plaats voldoen aan het basisarrangement van de inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat een school aan een aantal extra voorwaarden voldoet die onderwijsondersteuning mogelijk maakt, zoals de juiste onderwijsmaterialen en deskundige leraren. Het is de bedoeling dat alle basisscholen in deze regio na twee jaar aan deze voorwaarden voldoen.

Speciale onderwijsvoorziening
Als een school uw kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO) en twee scholen voor speciaal onderwijs (SO). Hier zijn de groepen kleiner en wordt er nog meer op maat lesgegeven. Bovendien is er een scala aan extra begeleiding beschikbaar, van remedial teaching en logopedie tot een orthopedagoog en speltherapie.

Niet alle SO-voorzieningen liggen in het gebied van het samenwerkingsverband. Een deel van de leerlingen ontvangt passend speciaal onderwijs in het naastgelegen samenwerkingsverband Leiden e.o. Daar zijn een aantal specifieke voorzieningen gevestigd, die een grotere regio (Holland-Rijnland) bedienen.
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact