Procedure naar speciaal (basis)onderwijs

Het aanvragen van een TLV

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een leerling op school, dan wordt er door de school een OT (Ondersteuningsteam) georganiseerd waarbij ouders en andere betrokkenen rondom de leerling aanwezig zijn. Soms zijn er meerdere OT's nodig om de voortgang van de leerling goed te volgen en te bespreken. Wanneer tijdens dit proces in een OT blijkt dat er binnen het regulier onderwijs onvoldoende tegemoet gekomen  kan worden aan de onderwijsbehoeften van een leerling en de overstap naar een school voor speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) beter passend is, is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders kunnen hun kind alleen aanmelden bij een school voor S(B)O als er een TLV afgegeven is.

Voor een TLV aanvraag zijn verschillende stappen noodzakelijk:

Stap 1
Er wordt door de betrokken school een Groeidocument opgestart met toestemming van de ouders, waarmee gegevens over de leerling op een veilige manier kunnen worden verzameld en gedeeld. Wanneer een kind nog niet eerder onderwijs heeft gevolgd en er wel sprake is van bijzondere onderwijsbehoeften, kan er sprake zijn van een directe instromer. In dat geval verzamelt de betreffende S(B)O-school de beschikbare informatie en coördineert de aanvraag van een TLV.

Stap 2
School stelt een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op voor de leerling. Ouders zijn akkoord met het handelingsdeel.

Stap 3
Bij het Samenwerkingsverband wordt een onderwijsspecialist betrokken om te adviseren voor de TLV aanvraag. Dit wordt gezamenlijk besproken tijdens een OT en daarna schriftelijk weergegeven in een deskundigenverklaring door de onderwijsspecialist. Klik hier om een onderwijsspecialist aan te vragen.

Stap 4
Een onafhankelijke tweede deskundige wordt gevraagd om een aanvullend advies. Een link van het groeidocument wordt verzonden naar het mailadres: tweededeskundige@onderwijsadvies.nl
De tweede deskundige voegt het advies toe op basis van de informatie uit het groeidocument.

Stap 5
Een door ouder(s) en directie van de school ondertekend TLV-aanvraagformulier wordt aan het groeidocument toegevoegd. Hierbij kunnen ouders ook hun zienswijze op de aanvraag voegen.
 
Als genoemde documenten toegevoegd zijn aan het groeidocument, dan stuurt de IB'er een link van het Groeidocument naar de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). De TLC beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk maar enkel procedureel (of alle stappen goed gezet zijn en het groeidocument volledig is). De TLC geeft, als alle informatie volledig is en klopt, de TLV af en stuurt deze naar ouders en huidige school. Daarna kunnen ouders hun kind aanmelden bij de school voor speciaal (basis)onderwijs. De betreffende S(B)O-school doet vervolgens een korte intake om te kijken of zij op dat moment een geschikte plek voor de betreffende leerling beschikbaar hebben.
Binnen vier weken nadat de volledige TLV aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen door de Toelaatbaarheidscommissie. Voor meer vragen over de TLC klik op de link hierboven of stuur een e-mail naar tlc@swv-db.nl.

Klik hier voor meer informatie over een overgang naar een andere voorziening.

 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact