Integraal arrangeren


Wanneer er een combinatie van onderwijs en zorg nodig is kan er integraal gearrangeerd worden. Dit betekent dat het jeugd- en gezinsteam benaderd wordt om mee te denken in casuïstiek op basis van consultatie en advies. Doorgaans heeft elke school een vast contactpersoon binnen het jeugd- en gezinsteam.

Soms is een kind al in beeld bij het jeugd- en gezinsteam en kan de betrokken medewerker uitgenodigd worden bij een ondersteuningsteam. Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt en uitgevoerd (gearrangeerd).

Uitgaande van de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van het kind zijn er verschillende mogelijkheden voor het combineren van onderwijs en zorg. In overleg met ouders, school en andere betrokkenen wordt gezocht naar de best passende combinatie.  In de meest gevallen wordt het onderwijs ondersteund vanuit de zorg vanwege bijzonderheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van het kind. In die gevallen wordt de zorg aangeboden binnen een schoolsetting. Als duidelijk is dat een kind een aangepaste onderwijssetting nodig heeft, die niet te realiseren is binnen het reguliere basisonderwijs, kan er doorverwezen worden richting gespecialiseerd onderwijs (zie procedure naar speciaal(basis)onderwijs).

Bij sommige kinderen ligt de nadruk (nog) op behoeften op het gebied van de zorg in verband met de sociaal-emotionele ontwikkeling en het nog moeten ontwikkelen van schoolse vaardigheden om van daaruit (weer) richting een (zo nodig aangepaste) onderwijssetting door te kunnen stromen. Wanneer de zorg "voorliggend" is op het onderwijs, wordt de toeleiding en verwijzing naar een onderwijs-zorgcombinatie verzorgd vanuit het Jeugd- en gezinsteam (de JGT-er), de jeugdarts of de GGZ. Het samenwerkingsverband bekostigt het onderwijs dat bij een onderwijs-zorgcombinatie geboden wordt, zolang het kind hier zorg ontvangt. Hiervoor is geen Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 3-6-groepen van Cardea/Leidse buitenschool, Orion en de dagbehandeling/ESB van Curium.

In sommige situaties krijgen scholen en professionals te maken met complexe problematiek waarbij leerlingen als gevolg hiervan (dreigen te) verzuimen of thuis te komen zitten. Voor meer informatie zie onze handreiking hieronder over 'integraal arrangeren complexe situaties'.
Handreiking integraal arrangeren complexe situaties, de Holland Rijnland Methode (HRM)
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact