Mijn kind heeft ondersteuning nodig

Het is binnen Passend Onderwijs belangrijk om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Elk kind is anders waardoor ook de behoeften verschillen. Het ene kind heeft bijvoorbeeld een verlengde instructie nodig en het andere kind juist meer uitdaging. Het kan voorkomen dat het standaardaanbod binnen de klas niet voldoende is voor uw kind om tot leren te komen. Samen met ouders, de leerkracht, intern begeleider en overige betrokkenen wordt er gezocht naar een passende ondersteuning.

Bij wie kan ik terecht?
Wanneer u zorgen heeft over uw kind kunt u het beste allereerst naar de leerkracht gaan. Als de leerkracht u en uw kind niet verder kan helpen, gaat deze in gesprek met de intern begeleider (IB'er) van de school. De IB'er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Als ouders wordt u hierbij betrokken. De IB'er heeft een centrale rol en voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.

Welke ondersteuning kan mijn kind krijgen?
Als zowel de leerkracht als de intern begeleider in samenspraak met de ouders er niet uitkomen, wordt door de IB'er een ondersteuningsteam (OT) samengesteld. Naast de leerkracht, ouders en IB'er, kan zo'n team bestaan uit de directeur van de school, een onderwijsondersteuner, een onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt over wat het kind nodig heeft, en legt dit vast in een arrangement.

Er zijn vijf soorten arrangementen:
 • hulp die een school zelf kan bieden (zie link)
 • hulp die een school zelf kan bieden met behulp van expertise vanuit het Samenwerkingsverband (zie tabel hieronder)
  Bijvoorbeeld met de expertise van onderwijsondersteuners, routebegeleiders en onderwijsspecialisten.
 • hulp die een school kan bieden met ondersteuning vanuit de zorg 
  Uitgaande van de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van het kind zijn er verschillende mogelijkheden voor het combineren van onderwijs en zorg. In overleg met ouders, school en andere betrokkenen wordt gezocht naar de best passende combinatie.  In samenwerking met de medewerkers vanuit de zorg (JGT en CJG) kan het kind binnen of buiten de school ondersteund worden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. 
 • verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening (zie link
  Als duidelijk is dat een kind een aangepaste onderwijssetting nodig heeft, die niet te realiseren is binnen het reguliere basisonderwijs, kan er doorverwezen worden richting gespecialiseerd onderwijs.
 • verwijzing naar een onderwijs-zorgcombinatie
  Bij sommige kinderen ligt de nadruk (nog) op behoeften op het gebied van de zorg in verband met de sociaal-emotionele ontwikkeling en het nog moeten ontwikkelen van schoolse vaardigheden om van daaruit (weer) richting een (zo nodig aangepaste) onderwijssetting door te kunnen stromen. Wanneer de zorg "voorliggend" is op het onderwijs, wordt de toeleiding en verwijzing naar een onderwijs-zorgcombinatie verzorgd vanuit het Jeugd- en gezinsteam (de JGT-er), de jeugdarts of de GGZ. Het samenwerkingsverband bekostigt het onderwijs dat bij een onderwijs-zorgcombinatie geboden wordt, zolang het kind hier zorg ontvangt. Hiervoor is geen Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 3-6-groepen van Cardea/Leidse buitenschool, Orion en de dagbehandeling/ESB van Curium.
Waar komt de ondersteuning vandaan?

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact