Veel gestelde vragen OPP

We krijgen vaker vragen binnen over het OPP. Alle vragen hebben we hieronder op een rijtje gezet.
​​​​​​​
 • Waarom is een OPP belangrijk?
Het is een essentieel onderdeel van het handelingsgericht werken (de HGW-cyclus). Hierin wordt duidelijk welke interventies gepleegd worden en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Eventuele handelingsverlegenheid kan bij de evaluatie van het OPP duidelijk naar voren komen en vastgelegd worden. Dit is mede van belang mocht een proces leiden tot de aanvraag van een TLV.
 • Is er alleen een OPP nodig als er een TLV wordt aangevraagd?
Nee, een OPP is verplicht voor leerlingen die aanvullende ondersteuning krijgen. Als de ondersteuning valt in de afspraken rondom basisondersteuning dan hoeft het niet, maar bij aanvullende ondersteuning, die buiten de basisondersteuning valt, wel.
Zodra er afgeweken wordt van het reguliere programma en er aanvullende ondersteuning geboden wordt, dan moet er een OPP worden opgesteld
 • Maken stimulerende en belemmerende factoren altijd deel uit van het OPP?
Ja, stimulerende en belemmerende factoren zijn belangrijke aanknopingspunten voor het handelen en zijn de basis voor handelingsgericht werken (HGW).
 • Vanaf welke groep moet er een OPP opgesteld worden?
Het opstellen van een OPP is niet afhankelijk van leeftijd of groep. Wel kan een OPP meer of minder uitgebreid zijn.
 • Wie stelt het OPP op?
Het OPP wordt opgesteld door leerkracht en IB'er. Soms is er sprake van hulp/inbreng van de onderwijsondersteuner.
 • Moet er altijd een OPP worden opgesteld als er een onderwijsondersteuner bij de leerling betrokken is?
Nee, als er een onderwijsondersteuner betrokken wordt, wil dat niet meteen zeggen dat er een OPP moet worden opgesteld. Immers, het gaat er om of het nog om basisondersteuning/basiskwaliteit gaat of dat het hier buiten valt.
 • Moeten ouders instemmen met het handelingsdeel van het OPP?
Ja, dit is een wettelijke eis. In het handelingsdeel staat welke ondersteuning de school wil bieden voor een leerling met een speciale zorgbehoefte. Er moet dus altijd een op overeenstemming gericht overleg met ouders worden gevoerd. Er is toestemming van ouders nodig voor ondersteuning en begeleiding van de leerling.
 • Moet een OPP worden geëvalueerd met ouders?
Ja, dit past binnen handelingsgericht werken. Het is van belang ouders op tijd en regelmatig bij het proces te betrekken rondom de begeleiding van hun kind.
 • Hoe vaak moet het OPP worden geëvalueerd en bijgesteld
Wettelijk moet dat minimaal jaarlijks. Dit is in de praktijk vaak onvoldoende als een leerling intensieve ondersteuning krijgt. Mede op basis van de evaluatie neemt de school indien nodig extra maatregelen om de leerling op koers te houden richting uitstroombestemming of stelt de school, in overleg met de ouders, het OPP bij.
 • Wordt er alleen een OPP opgesteld als het gaat over leervorderingen?
Nee, zodra het gaat om ondersteuning buiten de basisondersteuning wordt er een OPP opgesteld. Voor sommige leerlingen is een OPP op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling van belang. Het kan dus om brede ontwikkelingsgebieden gaan.
 • Hoe lang moet er met een OPP gewerkt zijn voordat er een TLV kan worden aangevraagd?
Er moet een OPP opgesteld zijn bij de aanvraag van een TLV. Er is geen regel voor de duur van uitvoering van het OPP. Wel is van belang dat de handelingsverlegenheid van de school duidelijk omschreven wordt. Hierbij is de evaluatie van het OPP ondersteunend, maar niet verplicht. Bij jonge kinderen die direct instromen binnen het gespecialiseerd onderwijs wordt het OPP binnen 6 weken opgesteld door de school van plaatsing (gespecialiseerd onderwijs).
 • Vanaf welke groep dient het uitstroomperspectief vermeld te worden?
Tot en met groep 4 kan er gebruik gemaakt worden van de uitspraak "te jonge leerling". Vanaf groep 5 moet een uitstroomperspectief aangegeven worden. Dit mag genuanceerd weergegeven worden.
 • Is er vast format voor het opstellen van een OPP?
De school mag zelf bepalen welk format er wordt gebruikt om een OPP op te stellen. In het groeidocument staat een OPP wat gebruikt kan worden. Belangrijk is om informatie te clusteren en up-to-date te houden zodat er geen versprokkeling van informatie optreedt en/of verouderde informatie gebruikt wordt.

 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact