Werken in kernen

We gaan intensiever samenwerken in kernen. We hebben daarbij (in het kort) de volgende ambities:
  • samen de goede dingen doen voor alle kinderen in het dorp; thuisnabij en inclusiever onderwijs
  • samen benutten en ontwikkelen van alle aanwezige expertise, inclusief de expertise van de onderwijsondersteuners en onderwijsspecialisten
  • leren van elkaar en samen steeds beter worden in de basisondersteuning en bijzondere ondersteuningsvragen
We gaan dit doen door expertiseteams per dorpskern in te richten. We zijn tot 9 kernen gekomen, aansluitend bij gemeenten/dorpsgrenzen. De planning voor de kernbijeenkomsten is te vinden op deze pagina. 
 
De kernen krijgen vaste onderwijsondersteuners vanuit de AED en vaste onderwijsspecialisten toegewezen. Individuele casuïstiek blijft de verantwoordelijkheid van de school (met natuurlijk hulp van de onderwijsondersteuner en onderwijsspecialist). In de kern ligt de focus op schoolontwikkeling, ontwikkeling van expertise, leren van elkaar en ondersteunen van elkaar. Je zou kunnen zeggen dat we zo samenwerken aan een steeds breder wordend ondersteuningsaanbod per dorp, passend bij de populatie. De AED heeft inmiddels voldoende collega's ingepland en geworven. Er is nog wel wat vacatureruimte. De nieuwe indeling van de onderwijsondersteuners vind je hier. De verdeling van onderwijsspecialisten is direct na de zomervakantie bekend.

Eén van de eerste thema's in de kernen is zicht op de basisondersteuning. We doen daar onderzoek naar met Perspectief op School (POS) en Sardes. Er is per kern één bijeenkomst ingepland met uitsluitend de scholen om de resultaten bij elkaar te leggen en samen gesprek te voeren over de kwaliteit van de basisondersteuning. Het is een ontwikkelingsgerichte aanpak.
 
Samenwerken is best een uitdaging. Hoe dat er precies uit gaat zien, willen we graag in nauw overleg en samenwerking met alle betrokkenen vormgeven. En dat kan ook per kern verschillen. Daarbij realiseren we ons dat dit niet zomaar ineens gerealiseerd zal zijn; een dergelijke ontwikkeling vraagt tijd. Door binnen de kern nauw samen te werken met alle scholen en uiteraard ook de jeugdhulp en gespecialiseerd onderwijs, denken de besturen dat schoolontwikkeling in de richting van meer inclusie gestimuleerd en ondersteund wordt.

Na de zomervakantie staan inmiddels kernoverleggen gepland. We gaan er vanuit dat alle directeuren en intern begeleiders aanwezig zijn. De onderwijsondersteuner van de AED en de onderwijsspecialisten en eventueel andere medewerkers van het SWV zijn dat ook. Kwartiermaker Jolande Praktiek is in ieder geval in 2022 bij alle kernoverleggen aanwezig. We willen ook vanaf het begin de jeugdhulp en gespecialiseerd onderwijs laten aansluiten om ook in de werkwijze nu al zo inclusief mogelijk te handelen. De precieze invulling daarvan zal in overleg met hen plaatsvinden. 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact