Wat doet het samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband stelt ieder jaar een vast bedrag per kind beschikbaar aan elke school. De school mag dit bedrag naar eigen inzicht besteden, als het maar in het belang is van extra ondersteuning. Hoe die ondersteuning in de school is geregeld, lees je meestal in de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en/of op de website van de school. 

Heb je hier vragen over? Dan kun je die ook bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad (MR) van de school stellen. Ook kun je eens kijken op de website  www.scholenopdekaart.nl. Hier is informatie te vinden over alle scholen in Nederland. 


Basisondersteuning 

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek heeft afspraken over de basisondersteuning vastgelegd in het ondersteuningsplan.  


Passend onderwijs op school: aanvullende ondersteuning 

Als het de school zelf niet meer lukt om je kind ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft, krijg je te maken met de afspraken die zijn gemaakt over passend onderwijs aan alle kinderen. Je kind krijgt dan aanvullende ondersteuning op basis van die afspraken. Soms is het al duidelijk dat je kind aanvullende ondersteuning nodig heeft voordat hij of zij naar de basisschool gaat. Soms blijkt het pas op de basisschool. 

Het gesprek over passend onderwijs voor je kind is een zoekproces. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het samenstellen van een ondersteuningsteam (OT). In een OT zijn veel mensen betrokken: jij als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, een medewerker van het samenwerkingsverband en mogelijk de schooldirecteur, een medewerker van het jeugdteam of hulpverlening. Het ondersteuningsteam overlegt over waar de ondersteuningsbehoefte ligt en wat je kind nodig heeft, en legt dit vast in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) in een Groeidocument. Dit is een beveiligd digitaal plan waarin jij, de leerkracht en de andere betrokkenen kunnen bijhouden wat goed werkt voor de ontwikkeling van je kind (en wat niet). 


Passend onderwijs buiten school: extra voorziening op locatie  

Soms blijkt tijd dat jouw kind zich, ondanks alle inspanningen, niet voldoende ontwikkelt op de huidige basisschool. Uiteraard houdt de school jou als ouder hierover op de hoogte. Het kan zijn dat het nodig is om te zoeken naar een andere, beter bij jou kind passende onderwijssetting. Dit kan op een andere reguliere basisschool zijn of in het gespecialiseerd onderwijs. Misschien heeft jouw kind een kleinere groep nodig, meer structuur, meer aandacht, of een plek om tot rust te komen. Dan kan het zo zijn dat het nodig is te zoeken naar een school voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO). Dit wordt altijd besproken in een OT. Als ouder heb je hier een belangrijke stem in. 


Toelaatbaarheidsverklaring 

Als alle betrokkenen het erover eens zijn dat een kind zich beter kan ontwikkelen binnen het speciaal (basis)onderwijs (SO of SBO), vraagt de huidige basisschool een toelaatbaarheidsverklaring aan (een TLV). Ook dat gebeurt via het Groeidocument. De aanvraag van de TLV wordt beoordeeld door de toelaatbaarheidscommissie (TLC). Deze commissie geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. Dit is als het ware een toegangsbewijs voor een speciale voorziening. Jouw kind kan daarna naar een school die beter aansluit op zijn/haar onderwijsbehoeften en kan zijn/haar ontwikkeling daar voortzetten. De onderwijsbehoeften van je kind blijven centraal staan. Ook als je kind eenmaal op het SO of SBO zit, evalueren jullie regelmatig of dit nog steeds de meest passende plek is.  
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact