Het gesprek over passend onderwijs


Hoe leg ik afspraken vast?

Als je gesprekken voert met school over de ontwikkeling van je kind, is het fijn als alle afspraken hierover vast worden gelegd. Dit is de verantwoordelijkheid van school. Zelf hoef je dus niet iets vast te leggen. Alle gemaakte afspraken worden door de school vastgelegd in het digitale systeem. Je hebt als ouder altijd het recht om deze informatie in te zien. Zelf mag je natuurlijk een eigen (gespreks)verslag maken. In overleg met de leerkracht kun je die soms zelfs laten opnemen in het dossier van je kind. 


Ik kom er niet uit met school

Als je het niet eens bent met het ontwikkelingsperspectief van je kind, dan is de school je eerste aanspreekpunt. Binnen de school kun je het gesprek aangaan met de ib'er en de schooldirecteur. Kom je er samen niet uit, dan kun je een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsultenten.nl) om advies vragen of bezwaar maken bij het schoolbestuur.  

Je kunt je geschil ook voorleggen aan de  Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een advies uit aan het schoolbestuur. Het advies van deze commissie is echter niet bindend. Dit betekent dat de school het advies naast zich neer mag leggen. 


Emoties in het gesprek

Emoties kunnen opkomen als je over wezenlijke dingen praat of nadenkt. Iedere ouder wil zich gehoord en gezien voelen in de intenties voor zijn of haar kind. Iedere ouder wil dat zijn kind wordt gezien en dat er aandacht is voor zijn of haar mogelijkheden. Praten met anderen over je kind, wat die nodig heeft en waarbij je anderen nodig hebt om dat te realiseren, kan dan ook allerlei emoties oproepen. 

Weet je van jezelf dat je emotioneel kan worden? Zorg dan goed voor jezelf. Wat heb jij nodig om je emoties te reguleren en het gesprek goed te kunnen voeren? Hieronder een paar tips. 
 • Zorg dat de gesprekssituatie veilig voelt. Zou het je helpen als je iemand meeneemt die voor jou het woord doet? Kun je met de gespreksleider afspreken hoe je het aangeeft als de emoties het overnemen en wat jij dan nodig hebt? 
 • Als je tijdens het gesprek merkt dat de emoties zich roeren, hoe kan en wil je het gesprek dan even stilzetten? Wat heb jij dan nodig? 
 • Gun jezelf tijd om te bedenken wat de emoties jou willen zeggen. Overleg met jezelf wat je daarvan wel of niet wilt delen, met wie, hoe en wanneer. 
 • Merk je dat de emoties de overhand hebben en kun je het gesprek niet afmaken zoals jij dat graag zou willen? Regel dan een nieuwe afspraak. 
 

Iemand mee naar het gesprek?

Als ouder(s) mag je altijd iemand meenemen naar het gesprek. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand mee te nemen. Je wilt bijvoorbeeld dat iemand naast je staat, meeluistert of je vindt het fijn om achteraf met iemand te sparren. Je wilt iemand meenemen die namens jou iets kan verduidelijken. Of je wilt iemand die opkomt voor jouw rechten. 

Als je iemand meeneemt, stem dan af wat zijn of haar taak of rol is tijdens het gesprek. Informeer de gespreksleider over wie je wilt meenemen en licht eventueel kort toe waarom je dit doet. 
 

Het gesprek voorbereiden

De zoektocht naar passend onderwijs voor je kind vindt plaats tijdens gesprekken met de verschillende betrokkenen (leerkracht, intern begeleider, directeur, medewerker van het swv). Je praat met elkaar en stemt af om iets nieuws te laten ontstaan: passend onderwijs voor jouw kind. 
Het is fijn als je je veilig voelt tijdens de gesprekken. En dat er duidelijkheid is en afstemming komt tussen jouw ervaringen met je kind en de ervaringen van de leerkracht, zodat jouw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen tijdens zijn of haar schoolloopbaan. 


Veiligheid: wat zijn de gespreks- en luisterregels? 

Veiligheid ontstaat als er duidelijkheid is over hoe mensen met elkaar praten, naar elkaar luisteren en elkaar vragen stellen. Veiligheid ontstaat als helder is wat er gebeurt met de gedeelde informatie en nieuwe inzichten. Mogelijk helpen deze vragen je bij het creëren van een veilige gesprekssituatie: 
 • Zijn de gespreksregels duidelijk? 
 • Wat heb jij nodig om je tijdens het gesprek op je gemak te voelen? 
 • Hoe kan je dat voor jezelf organiseren? 
 

Duidelijkheid over de weg 

De zoektocht naar passend onderwijs voor je kind is een doorgaand gesprek. Elk gesprek, ook het eerste, heeft een voorgeschiedenis, een concrete aanleiding en een doel. Mogelijk helpen deze vragen je bij het op de agenda zetten van wat jij belangrijk vindt: 
 • Wat verwacht jij van het gesprek? 
 • Staan de punten die jij belangrijk vindt op de agenda? 
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat wat jij wilt bespreken op de agenda komt? 


Jouw perspectief als ouder 

Je wilt het beste voor je kind en hebt ideeën over wat belangrijk is voor je kind. Van kleins af aan ben jij de ouder van je kind en je kent hem of haar door en door. Maar een kind kan zich in de klas en op school heel anders gedragen dan thuis. Deze verschillende ervaringen delen en op elkaar afstemmen is een belangrijk onderdeel van het zoekproces naar passend onderwijs. Mogelijk helpen deze vragen je bij het verwoorden van jouw perspectief: 
 • Is er iets wat school over jouw kind moet weten? 
 • Welke vragen of zorgen heb je over je kind? 
 • Wat heb jij nodig om meer zicht te krijgen op hoe het met je kind op school gaat? 
 • Wat vind jij belangrijk voor je kind? 


Meerzijdig inleven 

Docenten en school hebben andere ervaringen met je kind dan jij. Daarmee ontstaan verschillende visies op de belangen van je kind. De kunst is om tijdens het gesprek samen zicht te krijgen op die verschillende visies en vervolgens te zoeken naar overeenstemming, ruimte, mogelijkheden en energie voor het bieden van passend onderwijs. Mogelijk helpen de volgende vragen bij het zicht krijgen op de verschillende visies. 
 • Wie zijn bij het gesprek aanwezig? 
 • Hoe kennen zij jouw kind en hoe zetten zij zich in voor de schoolloopbaan van je kind? 
 • Welke visies hebben zij op je kind en wat je kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tijdens de schoolloopbaan? 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact