Mogelijkheden voor onderwijs

 

Mijn kind kan niet naar school

Jouw kind wil en kan onderwijs volgen, maar is om gezondheidsredenen niet in staat om dit op school te doen. Dan is er maatwerk nodig én mogelijk. Om te onderzoeken wat het beste past in de situatie van je kind, organiseert school een gesprek met alle mensen die bij je kind betrokken zijn: een ondersteuningsteam (OT). Daar ben jij als ouder bij, - als het kan - je kind, de leerkracht, de intern begeleider, het samenwerkingsverband en eventuele andere professionals (bijvoorbeeld een medewerker vanuit de jeugdhulp). Samen ga je op zoek naar een oplossing. 

De school blijft altijd verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs. In het OT worden afspraken gemaakt en gekeken naar hoe de school een aangepast programma kan verzorgen. Zo kan je kind de lesstof die op school wordt behandeld, thuis zo goed mogelijk bijhouden. Als ouder let je erop dat je kind aan de lesstof werkt en school zorgt ervoor dat de leerkracht het gemaakte werk bekijkt en voorziet van feedback.  

Om ervoor te zorgen dat een langdurig of chronisch ziek kind toch onderwijs kan blijven volgen, moet er soms veel geregeld worden. In de eerste plaats is de school hiervoor verantwoordelijk, dit is in verschillende onderwijswetten vastgelegd. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Meer informatie via: https://ziezon.nl/ 
 

Probeer in gesprek te blijven 

Tijdens het OT bekijken alle betrokkenen wat haalbaar en wenselijk is in de situatie van jouw kind. Die situatie kan (steeds) veranderen en jij als ouder hebt daar de beste kijk op als je kind (tijdelijk) thuis zit. Het is fijn en in het belang van je kind om goed te blijven praten over zijn of haar ontwikkeling. Betrek je kind daar als dat kan ook goed bij. 
 

Variawet 

Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school. De school kan voor deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden door af te wijken van het minimumaantal uren onderwijstijd. Dit is de vastgelegd in de Variawet. Voor meer informatie: zie De Variawet 

 

Leerplichtambtenaar in beeld

De leerplichtambtenaar kan in beeld komen als je kind thuis komt te zitten. In die situatie blijven school en het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor een passende oplossing. De leerplichtambtenaar denkt mee met jou als ouder, met school en met het samenwerkingsverband. Hij volgt het proces en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Ook kun je altijd contact zoeken met de consulent. 
 

Samenwerkingsverband en gemeente zorgen voor onderwijs 

De taak van een leerplichtambtenaar is om erop toe te zien dat kinderen naar school gaan, wanneer dit mogelijk is. Dat betekent in ieder geval dat: 
  • een kind moet ingeschreven staan op een school; 
  • een kind het rooster moet volgen wat voor hem of haar is opgesteld. 


Een plan maken 

De school waar je kind staat ingeschreven, moet voor lesstof zorgen én blijft verantwoordelijk voor het volgen van de leerontwikkeling van je kind. School moet een plan opstellen met duidelijke doelen die erop gericht zijn om je kind weer volledig naar school te laten gaan. Vanuit het samenwerkingsverband denkt een onderwijsspecialist of routebegeleider mee over het maken van zo'n plan.  

De leerplichtambtenaar volgt de hele procedure, geeft advies en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Dat plan voor je kind moet er ook komen als het de bedoeling is dat je kind naar een andere vorm van onderwijs gaat, bijvoorbeeld speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO). 
 

Variawet 

Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school. De school kan voor deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Dit is de vastgelegd in de Variawet. Voor meer informatie: zie De Variawet 
 

Over leerplicht en leer- en ontwikkelingsrecht 

Kinderen en jongeren zijn leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna zijn ze kwalificatieplichtig. Dit betekent dat ze tot hun 18de verjaardag ook naar school moeten gaan, zo lang zij niet in bezit zijn van een startkwalificatie (een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau). 

Gelukkig vinden steeds meer organisaties dat kinderen ook een leer- en ontwikkelingsrecht hebben. Daar speelt passend onderwijs ook op in. Bijvoorbeeld in situaties waarin je kind helemaal niet naar school gaat, of waarin hij of zij structureel minder uren naar school gaat dan de normale schooltijden. Dat komt voor in geval van ziekte, of doordat de huidige school om welke reden dan ook niet in staat is om je kind onderwijs te geven op een manier die bij hem of haar past. Het kan ook zo zijn dat er wél een school in de regio is die dit passend onderwijs kan bieden, maar dat er op deze school (nog) geen plaats beschikbaar is voor je kind. 
 

De Variawet

Om goed uit te leggen wat de Variawet voor jou en je kind kan inhouden, bespreken we kort wat de Variawet is, voor wie de wet geldt en hoe de wet werkt. 


Wat is de Variawet? 

De Variawet geldt vanaf 1 augustus 2018. De wet heeft tot doel om meer maatwerk te creëren voor kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen. 
Kinderen met een lichamelijke of psychische beperking zitten soms thuis omdat ze vrijstelling hebben gekregen, terwijl zij wel baat hebben bij het volgen van onderwijs. Door de Variawet kunnen kinderen langzaam (terug) groeien naar het volgen van volledig onderwijs. 


Voor wie geldt de Variawet? 

De Variawet is bedoeld voor kinderen met een beperking die tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen. De Variawet geldt niet voor kinderen die ziek thuis zitten door bijvoorbeeld griep, of voor kinderen die geen aangepast onderwijsprogramma nodig hebben. Ook voor kinderen die helemaal niet naar school kunnen, geldt de Variawet niet. Deze kinderen kunnen een beroep doen op de vrijstelling van de leerplicht. 
 

Hoe werkt de Variawet? 

Als jouw kind valt onder de Variawet, dan krijgt je kind een aangepast onderwijsprogramma dat afwijkt van het minimum aantal onderwijsuren. Hiervoor is instemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs. De school moet de beslissing voor het aangepaste onderwijsprogramma onderbouwen. Dat doet school in een ontwikkelingsperspectief, waarin staat welke ondersteuning je kind nodig heeft. In dat ontwikkelingsperspectief staat ook hoe je kind terug groeit naar het volledig aantal uren onderwijs. 


Vrijstelling 5a

Over vrijstelling 5a 

Je kunt voor je kind een vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet aanvragen. Dat moet je doen voor 1 juli van het aankomende schooljaar. Krijgt je kind de vrijstelling 5a toegekend? Dan kan deze voor één jaar gelden, of tot het einde van de leerplicht. 
Als je kind de vrijstelling voor één jaar krijgt, moet je het jaar daarop weer een aanvraag doen voor een vrijstelling. Óf je kunt je kind laten terugkeren naar school. Terugkeer is van belang in verband met de doorgaande leerlijn van je kind. 

In de tijd dat de vrijstelling van kracht is, is het kind uit beeld bij de onderwijsinstellingen. Het meeste contact tussen de leerplichtambtenaar en het kind is er aan het eind van een schooljaar. Meestal rondom het moment dat de leerplichtambtenaar de ouders en het kind erop wijst dat de vrijstelling bijna afloopt. Dan wordt bekeken of het kind weer naar school kan, of dat er nog een vrijstelling nodig is. Soms blijft er contact bestaan via een hulpverlener of zorginstelling. Het samenwerkingsverband heeft jaarlijks contact met zorginstellingen en leerplicht om te bespreken of kinderen met een vrijstelling 5a weer in staat zijn terug te keren naar (een vorm van) onderwijs. 
Je kind kan ook een vrijstelling van onderwijs tot de leerplichtige leeftijd hebben gekregen, waardoor jouw kind volledig uit beeld van de leerplichtambtenaar blijft. Het kind is dan niet meer leerplichtig en valt dus buiten de taken en bevoegdheden van de leerplichtambtenaar. 

Als je informatie wilt over de mogelijkheden van onderwijs voor jouw kind na een vrijstelling, kun je het beste contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft de aanvraag voor de vrijstelling in behandeling genomen en is dus goed op de hoogte van de situatie van je kind. Samen met jou kan hij kijken of je kind (gedeeltelijk of tijdelijk) onderwijs kan gaan volgen. 
 

Re-integratie 

Nadat de gegeven vrijstelling 5a is afgelopen, draagt de school en het samenwerkingsverband er zorg voor, samen met de gemeente en jeugdhulp, dat je kind zo goed mogelijk re-integreert in het onderwijs en hierbij passende begeleiding en zorg krijgt. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact