Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig


Waar moet ik op letten?

Als je op zoek gaat naar een basisschool voor je kind, kiezen de meeste ouders voor een basisschool die goed bereikbaar is, een fijne uitstraling heeft, een speciale methode gebruikt, of waar ook andere kinderen in de buurt naartoe gaan. En je wilt natuurlijk op zoek naar een school waar je kind zich thuis voelt. 
 

Jouw kind heeft extra ondersteuning of zorg nodig 

Als jouw kind op de basisschool (waarschijnlijk) extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, is het belangrijk om goed te onderzoeken of de basisschool van jouw keuze de gewenste ondersteuning kan bieden. Ga in gesprek met de intern begeleider, de directeur of de zorgcoördinator van de school. Vaak stelt de school dit zelf voor. Meestal start school direct met een ondersteuningsteam (OT).  
 

Van speciaal (basis)onderwijs naar regulier onderwijs 

Als jouw kind vanuit het speciaal (basis)onderwijs weer naar het reguliere basisonderwijs overstapt, dan geldt hetzelfde: ga het gesprek aan met de potentiële nieuwe school en licht het verhaal van (of met) je kind toe aan de nieuwe school. Vanaf dat punt gaan school en jij verder met elkaar in gesprek. Het samenwerkingsverband is hierbij betrokken.  
 

Waar vind ik meer informatie over scholen in de regio? 

Andere ouders zijn vaak een goede bron van informatie als je een schoolkeuze wilt maken. Verder hebben vrijwel alle scholen een website waarop je informatie kan vinden. Ook tijdens rondleidingen of informatiebijeenkomsten kun je meer over de school te weten komen. Verder kun je natuurlijk een afspraak maken met de intern begeleider en/of de directeur van een school die jij op het oog hebt. 
 

Passend onderwijs in de regio

In de Duin en Bollenstreek zijn diverse vormen van passend onderwijs mogelijk. Denk aan extra aandacht, extra ondersteuning, aangepaste en/of extra materialen, of een deskundige die meekijkt met je kind. Maar het kan ook zijn dat je kind ondersteuningsbehoeften heeft die onvoldoende in het reguliere onderwijs geboden kunnen worden. Dan kunnen het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs een passende onderwijsplek bieden. 

Met hulp van het samenwerkingsverband kun je op zoek gaan naar de best mogelijke vorm van onderwijs voor jouw kind. Het uitgangspunt hierbij is altijd dat je kind thuisnabij onderwijs volgt. In de Duin en Bollenstreek zijn er diverse scholen en voorzieningen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio. Mocht er binnen de Duin en Bollenstreek geen passende onderwijsplek voor je kind zijn, kan er ook gebruik gemaakt worden van voorzieningen in aangrenzende regio's. 
Je vindt meer informatie op de website van de gemeente waar je woont, of op de website van het samenwerkingsverband. Hieronder leggen we kort uit wat speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is. 
 

Wat is speciaal onderwijs? 

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen die extra zorg en/of intensieve ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij niet zozeer om leerproblemen, maar om andere problematiek. Denk aan gehoor- of spraak-taal-problematiek, psychische of lichamelijke problematiek, zoals een handicap of een gedragsstoornis. 

De begeleiding en ondersteuning binnen speciaal onderwijs wordt zo ingericht dat de kinderen op deze scholen zich met hun beperkingen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en onderwijs kunnen volgen op een manier en in een omgeving die recht doet aan hun ondersteuningsbehoeften. 
Speciaal onderwijs in de Duin en Bollenstreek vind je bij De Duinpieper in Noordwijk (voor zeer moeilijk lerende kinderen) en De Leidse Buitenschool in Katwijk (voor kinderen met psychische problematiek en/of gedragsproblematiek). 

In de regio Leiden verwijzen we naar Auris De Weerklank in Leiden (voor kinderen met spraak-taal stoornissen en/of gehoorproblematiek) en De Thermiek in Leiden (voor kinderen met complexe fysieke beperkingen). 
 

Wat is speciaal basisonderwijs? 

Speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die op een reguliere basisschool onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen om tot leren te komen, of een vertraagde leerontwikkeling doormaken. Zij hebben behoefte aan leerstof 'op maat': onderwijs in kleine stapjes, met veel structuur en veel herhaling, in een groep waar niet zoveel kinderen zitten met allerlei verschillende onderwijsbehoeften. 

Speciaal basisonderwijs in de Duin en Bollenstreek vind je bij SBO De Savioschool in Hillegom, SBO Donbosco in Lisse en SBO De Windvang in Katwijk. 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact