Rechten als ouder


Als ouder heb je een aantal rechten als het gaat om onderwijs voor je kind. Zo kun je zelf een school kiezen voor je kind, heb je recht op informatie, kun je een klacht indienen als dat nodig is en zijn er nog enkele andere rechten. Hieronder zetten we ze op een rijtje. 


Vrijheid van onderwijs

Ouders hebben het recht om zelf een school te kiezen voor hun kind. Ouders kunnen kiezen tussen openbare scholen en scholen met een religieuze of levensbeschouwelijke visie (ook wel bijzondere scholen genoemd). 
 

Recht op informatie 

Ouders en verzorgers hebben recht op een schoolgids waarin informatie staat over bijvoorbeeld de werkwijze van de school, de doelen van het onderwijs en de zorg voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Als ouder krijg je toegang tot de schoolgids bij de inschrijving van je kind en elk jaar na de vaststelling van de schoolgids. Mede door de gids, maar ook door goed overleg met de school, krijgen ouders en kinderen de juiste verwachtingen van de school. 

Het is belangrijk dat school goed communiceert over eventuele nieuwe regels, dat school beslissingen motiveert en goede afspraken met ouders maakt. Als de school dit naar jouw mening niet doet, ga dan in gesprek en stel vragen als iets niet duidelijk is. Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht van je kind. Kom je er samen niet uit? Probeer dan contact te zoeken met het schoolhoofd. 
 

Recht op informatie aan gezaghebbende ouders 

De school moet aan ouders en verzorgers rapporteren over de vorderingen van het kind op school en heeft informatieplicht aan beide gezaghebbende ouders. De school mag er hierbij niet vanuit gaan dat de ene partner de andere inlicht, maar houdt beide ouders in een gelijke informatiepositie. Als je geen gezag hebt over je kind, heb je alsnog recht op informatie. Maar de school is dan niet verplicht om die informatie geven. Hier moet je dan om vragen. 

Ben je gescheiden van je partner en heb je allebei nog gezag over je kind? Dan moet de school jullie allebei bij belangrijke beslissingen betrekkingen. Bij alledaagse beslissingen heeft de school genoeg aan de goedkeuring van de ouder bij wie het kind woont. 
 

Klachten 

Kom je samen met school niet uit een probleem? Dan heb je als ouder of verzorger het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de school. De klachtenregeling vind je in de schoolgids. Je kunt een klacht indienen over gedragingen of beslissingen van de school waar je het niet mee eens bent. Hieronder valt ook discriminatie, het niet nemen van een beslissing en het nalaten van een gedraging. Denk hierbij aan het niet (tijdig) ingrijpen bij pesten of ruzie in de klas. 
De klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden, waarvan de voorzitter niet op de school werkzaam is. Ook mag degene over wiens gedragingen de klacht gaat, niet deelnemen in de behandeling van de klacht. Zo wordt jouw klacht rechtvaardig behandeld. 

Veel scholen kiezen ervoor zelf geen klachtencommissie in stand te houden, maar zijn in plaats daarvan aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). De klachtencommissie oordeelt over de klacht binnen vier weken na de zitting en geeft een advies aan het schoolbestuur. Dit is geen bindend advies. De school mag dus besluiten het oordeel naast zich neer te leggen, maar dit komt weinig voor. Het schoolbestuur deelt mee aan de klager en de klachtcommissie wat voor maatregelen er aan de hand van het advies worden getroffen. Meer informatie over de klachtencommissie en hun werkwijze vind je hier
 

Andere rechten ouders 

De school geeft ouders de mogelijkheid om ondersteunende werkzaamheden te verrichten voor de school. Zo kunnen ouders betrokken raken bij de school van hun kind. Denk hierbij aan het helpen bij overblijven, lid worden van een medezeggenschapsraad, of begeleiden bij klassenuitjes. Het schoolbestuur blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken en ouders moeten de aanwijzingen van het bestuur opvolgen. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact