Illustratie van drie poppetjes

Professionals

Als professionals in en rond scholen, werken we samen aan de beste ontwikkelingskansen voor kinderen. Hoe organiseren en arrangeren wij het best passende onderwijs, liefst in het eigen dorp van het kind? Hoe zit onze ondersteuningsstructuur in elkaar en met welke routes en afspraken werken wij?

Agenda

Introductiebijeenkomst

Twee keer per jaar geven we een introductie bijeenkomst voor nieuwe medewerkers uit het hele veld.

Webinar intern begeleiders

Gedurende het jaar bieden we intern begeleiders verschillende kennisworkshops aan.

Studiedag

Onze jaarlijkse studiedag, zet de datum in je agenda.

Inspiratietour

Door alle enthousiaste reacties, ook dit jaar weer een inspiratietour door de Bollenstreek. Laat je inspireren door de verhalen en voorbeelden van andere scholen.

Themabijeenkomst

Netwerkbijeenkomst voor intern begeleiders, onderwijsondersteuners en jeugdhulpmedewerkers

Bekijk de hele agenda

Snel naar

Aanvraag onderwijsondersteuner Aanvraag onderwijsspecialist Afspraak routebegeleider Alles over de TLV Meld verzuim hier! Groeidocument

Handelingsgericht arrangeren

Handelingsgericht werken helpt je signaleren wat een kind nodig heeft om zich naar vermogen te ontwikkelen. En om je handelen daarop af te stemmen. Ook als extra of speciale ondersteuning nodig is, arrangeren we die – zo nodig met hulp van buiten de school – handelingsgericht. Dit is basis van onze werkwijze in de Duin- en Bollenstreek.

Lees meer over handelingsgericht arrangeren
Illustratie van verschillende bloemen in een vaas. De vaas heeft de vorm van een locatie marker.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat ouders hun kind bij jouw school aanmelden, heb je als basisschool zorgplicht. Dit betekent dat je samen met ouders kijkt wat hun kind nodig heeft, of en hoe je dit kunt bieden en wie of wat daarvoor nodig is. Is jouw school niet de passende plek? Dan kijk je samen met ouders en de routebegeleider van het samenwerkingsverband, waar dit wél mogelijk is.

Download zorgplicht

Ondersteuning

In ons samenwerkingsverband zorgen we er samen voor dat ieder kind zich – liefst in het eigen dorp – goed kan ontwikkelen. Welke ondersteuning bieden we daarvoor en hoe organiseren wij dat?

Lees meer over
Basisondersteuning Extra ondersteuning Specialistische ondersteuning Symbiose Overstaproutes Ondersteuning hoogbegaafdheid

Alles over de TLV

Als een (tijdelijke) overstap naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) het beste is voor een kind, dan is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Welke stappen zijn daarvoor nodig?

Lees meer over de TLV

Thuiszitters en verzuim

Ieder kind heeft leerrecht. Daarom doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind thuis komt te zitten. Is een kind meer dan vier weken voor de helft van de tijd afwezig? Dan spreken we van een risicoleerling. Belangrijk is dat school dit meldt bij het samenwerkingsverband!

Meld verzuim hier!

Afspraken:

  • elk kwartaal vragen we alle scholen hoe het gaat met risicoleerlingen en thuiszitters
  • scholen melden een risicoleerling of thuiszitter (vanaf 4 jaar) bij het samenwerkingsverband – wij moeten de Onderwijsinspectie op de hoogte houden en overleggen ook met het Regionaal Bureau Leerrecht
  • een onderwijsspecialist of routebegeleider kan met je meedenken over aanpak en oplossingen om verzuim en/of thuiszitten te voorkomen, dit is beschreven in een plan
  • wanneer er sprake van een risicoleerling of thuiszitter blijft school in regie op het onderwijsstuk
Stroomschema Onderschrijding onderwijstijd (OOT) Handreiking schoolverzuim
Illustratie van een persoon die vooruit kijkt door een verrekijker.

Samenwerking in de regio

Als samenwerkingsverband werken we samen met gemeenten in onze regio. Zo stemmen we ons ondersteuningsplan goed af. Ook werken we samen met onder meer leerplicht en natuurlijk ook met jeugdhulp. Dat gebeurt in de buurten en wijken van de kernen. Ook maken we afspraken in de regio over samenwerking.

Handreiking Holland Rijnland Methode Handreiking onderwijs jeugdhulp
Regionale afsprakenkaart
Illustratie van een meisje die naast een 'vaas' staat, ze steekt een grote gele bloem in de 'vaas'. De 'vaas' heeft de vorm van een locatie marker.

Op weg naar inclusief onderwijs

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Lees hoe we aan dat doel werken in ons online magazine! Hierin vind je de hoofdpunten uit ons ondersteuningsplan 2023-2027: Op weg naar inclusief onderwijs.

Lees ons online magazine!

Meepraten over passend onderwijs?

Professionals en ouders kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over passend onderwijs. Medezeggenschap is geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Lees meer over de ondersteuningsplanraad

Verhalen uit de praktijk

IKC Katwijk: samen sterk voor kinderen, ouders en buurt

In Integraal Kindcentrum (IKC) Katwijk vind je vanaf begin 2024 kinderopvang, regulier en gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en sportvoorzieningen onder één dak. Samen sterk voor kinderen en hun ouders in Katwijk!

Van gezamenlijke ambities naar samen dóen

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Dat is de ambitie van het ondersteuningsplan waaraan we in de Duin- en Bollenstreek samen werken.