Wat moet er gedaan zijn vóór de TLV-aanvraag?

Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind, dan nodigt de school ouders uit voor een overleg met het ondersteuningsteam. Soms zijn hier ook andere mensen bij, zoals de jeugdhulpverlener of de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband.

Vóór het ondersteuningsteam krijgen de ouders en externe betrokkenen toegang tot het leerlingdossier in Grippa. De onderwijsspecialist krijgt toegang tot de stukken door de ‘aanvraag onderwijsspecialist’ te doen in Grippa. Voor of na het ondersteuningsteam maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor het kind. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt. In het handelingsdeel staat wie wat gaat doen, in de groep, op school en thuis, om een kind extra te ondersteunen.

Stappen naar een TLV

Blijkt basisonderwijs onvoldoende passend, dan komt het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs in beeld. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

1 Ouders en de directeur van de basisschool vullen het TLV-aanvraagformulier in en voegen dit toe aan het Groeidocument; ouders kunnen hier hun zienswijze op de aanvraag aan toevoegen. De intern begeleider dient een aanvraag TLV in via Grippa.

2 De administratie controleert de gegevens en koppelt een 1e en 2e deskundige aan het dossier. Zij maken een deskundigenverklaring en zetten dit in Grippa. Als beide deskundigeverklaringen zijn toegevoegd, gaat de aanvraag autoatisch door naar de TLC.

3 Binnen vier weken, checkt de TLV-commissie of alle stappen goed zijn doorlopen, alle documenten op orde zijn en stuurt het besluit over de TLV-aanvraag naar ouders en de school via Grippa.

4 Met de TLV kunnen ouders hun kind aanmelden bij het speciaal (basis)onderwijs en de betreffende school nodigt ouders uit voor een intake.

 • Zit een kind nog niet op de basisschool en start hij of zij direct in in het speciaal (basis)onderwijs, dan regelt die school de TLV-aanvraag.
Download

Data TLV-commissie

De deadlines voor het aanleveren van de stukken voor de vergaderingen van de TLC zijn:

 • 4 september 2023
 • 12 september 2023
 • 3 oktober 2023
 • 2 november 2023
 • 22 november 2023
 • 14 december 2023
 • 11 januari 2024
 • 23 januari 2024
 • 22 februari 2024
 • 14 maart 2024
 • 18 april 2024
 • 13 mei 2024
 • 30 mei 2024
 • 13 juni 2024
 • 3 juli 202

Is een plek in het speciaal (basis)onderwijs nodig in schooljaar 2024-2025? Zorg dan dat je routevraag voor 1 maart 2024 bij ons is aangemeld. Je TLV- aanvraag moet dan voor 1 mei 2024 bij ons zijn om te bespreken.

Bezwaar tegen TLV-besluit

Ben je het als school(bestuur) of ouders niet eens met een besluit van de TLV-commissie, dan kun je bezwaar maken. Dit kan bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaringen.

Veelgestelde vragen over de TLV

De Toelaatbaarheidscommissie vergadert maandelijks. In het voorjaar vergadert de TLC 1 x in de 3 weken of 1 x in de 2 weken.

Op de website staan aanleverdata genoemd t.b.v. een aanvraag TLV.

De TLC bestaat uit 3 leden: een inhoudelijk voorzitter, een lid met brede orthopedagogische en didactische expertise en een secretaris.

De TLC-vergadering is een besloten vergadering. Wanneer er aanleiding toe is, zal de commissie de school of ouders uitnodigen voor een gesprek.