Handelingsgericht arrangeren

Handelingsgericht werken en arrangeren is de basis voor onze aanpak in de Duin- en Bollenstreek. Wat komt daarbij kijken?

Leerkracht schakelt met de intern begeleider

Heb je als leerkracht hulp nodig om te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling? Dan kan de intern begeleider je ondersteunen bij een analyse van de situatie en bij een goede aanpak. Vanzelfsprekend informeer en betrek je ouders hierbij. De intern begeleider kijkt mee of de aanpak werkt.

Ondersteuningsteam

Is meer ondersteuning nodig dan stelt de intern begeleider een ondersteuningsteam samen. In dit team zitten in elk geval de leerkracht, de intern begeleider, de ouders. Wie maar verder nodig is, schuift aan. Denk aan de onderwijsondersteuner, de directeur van de school, de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband of een jeugd- en gezinswerker.

Het ondersteuningsteam kijkt samen wat een kind van wie nodig heeft en legt de aanpak en afspraken vast. Heeft een kind extra of specialistische ondersteuning nodig, dan is de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband altijd betrokken. Vóór het ondersteuningsteam bij elkaar komt, start de intern begeleider een goed beveiligd digitaal leerlingdossier in Grippa.

Grippa

Ieder kind dat extra of specialistische ondersteuning krijgt, heeft een OPP. Dit gebruiken we om de ontwikkeling van een kind goed en planmatig te volgen. In een OPP beschrijf je wat de ontwikkeling stimuleert of juist belemmert, welke aanpak je inzet en wat daarvan het effect is, eventuele onderzoeksgegevens en verslagen van ondersteuningsteams. Ook de visie van ouders op de ontwikkeling van hun kind kan erin staan.

In Grippa wordt alle relevante informatie in een leerlingdossier gezet om goed overleg te kunnen voeren en veilig documenten te kunnen delen. Een aanvraag van een onderwijsspecialist of de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) loopt via Grippa. Om toegang te krijgen als ib-er voor Grippa, neem je contact op met het samenwerkingsverband via info@swv-db.nl.

Tot 25 april 2024 werken we nog in Groeidocument. Na deze datum wordt de toegang tot dit systeem vergrendeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Krijgt een kind extra of gespecialiseerde ondersteuning, dan maak je als leerkracht en intern begeleider een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor een kind. Dit is wettelijk verplicht. Let op: in ons samenwerkingsverband is een OPP niet verplicht als je een onderwijsondersteuner inschakelt.

Een OPP maak je voor ieder kind dat extra ondersteuning krijgt, ongeacht leeftijd of groep.

Voor kinderen die direct instromen in het gespecialiseerd onderwijs, maak je als speciale school binnen zes weken een OPP.

Nee, dat hoeft niet. Alleen als sprake is van extra ondersteuning.

De leerkracht en/of intern begeleider. Desgewenst kan de onderwijsondersteuner meedenken.

Het OPP is belangrijk voor het handelingsgericht werken.

Je volgt de ontwikkeling van een kind, legt vast wat je doet en welk effect dit heeft.

Ook kun je in het OPP opschrijven waarin of waarmee je als leerkracht of team handelingsverlegen bent. Dit is informatie die je nodig hebt, mocht je uiteindelijk een toelaatbaarheidsverklaring moeten aanvragen voor speciale ondersteuning. Dan moet je goed onderbouwen wat je allemaal al hebt ingezet en gedaan om aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van een kind.

In Grippa staat een format dat je kunt gebruiken, maar je kunt als school ook je eigen format kiezen, let er dan wel op dat het alle onderdelen bevat. 

Ja, ouders moeten instemmen met het zogenoemde handelingsdeel in het OPP. In dit handelingsdeel staat wat je als school (al dan niet met samenwerkingspartners) biedt voor hun kind.

Dit moet volgens de wet minimaal één keer per jaar. Dit is in de praktijk vaak niet genoeg, zeker niet als een kind intensievere ondersteuning krijgt. Je evalueert zo vaak als nodig is. Dit doe je met ouders.

Veelgestelde vragen Grippa

Vanaf 13 mei 2024 werken we in Grippa. Hieronder vind je de meest gestelde vragen over dit systeem.

Intern begeleiders kunnen toegang krijgen tot Grippa door een mailtje te sturen aan info@swv-db.nl. Vermeld daarbij duidelijk tot welke school je toegang nodig hebt, je naam en je e-mailadres. (Let op, het moet een e-mailadres van je school op naam zijn, geen algemeen adres) 

De documenten uit Groeidocument zijn overgezet naar je leerlingdossier in Grippa. Om de onderwijsspecialist weer toegang ze geven, moet je een nieuwe aanvraag onderwijsspecialist doen. Let op dat je bij je aanvraag kiest voor ‘Reeds bekende casus van voor de meivakantie waarbij al een onderwijsspecialist is betrokken ‘. Wij zorgen er dan voor dat de betrokken onderwijsspecialist gekoppeld wordt. 

Tot de zomervakantie 2024 kan je een mail sturen naar info@swv-db.nl. Marlieke Oord kan dan nog bij de documenten. Vanaf 1 augustus kunnen we niks meer terughalen uit Groeidocument. 

De helpdeks van Grippa is op werkdagen bereikbaar voor technische vragen via 085-0471583. Zij kunnen je helpen hoe je kunt werken in het systeem. Heb je inhoudelijke vragen dan kan je terecht bij het samenwerkingsverband.  

Tot de zomervakantie 2024 kan je vragen via de mail stellen via fg@swv-db.nl. Ad Spelt kan je helpen met vragen over de koppeling tussen Parnassys en Grippa. 

Kies het routeringskenmerk dat eindigt op 800. Bij andere routeringskenmerken komt de zorgvraag niet in Grippa terecht. Meerdere routeringskenmerken komen vooral voor bij scholen SBO en SO.

Als je ouders een account geeft, dan kunnen ouders alles van hun kind meelezen in Grippa. Als je ouders vraagt om een zienswijze, zien ze alleen de stukken rondom de aanvraag TLV. 

Als je een document hebt toegevoegd, kan je hem hernoemen. Zet in de benaming vooraan de datum en de documenten komen mooi op volgorde te staan.

Als je bij de leerlingdossier, naar je aanvraag TLV gaat en klikt op TLV-formulier, kom je in een menu. Als je dan gaat naar de tab ’tijdlijn’ kan je zien in welke stap je TLV aanvraag zit.

 

Hoorrecht voor kinderen

Hoe geven we leerlingen een stem? En betrekken we ze écht bij hun eigen ontwikkeling? Waarom het zo belangrijk is dat we mét kinderen praten (en niet alleen over ze) en goed naar ze luisteren, hebben we opgeschreven in een notitie over hoorrecht en inclusief onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hierin vind je ook tips voor een aantal werkvormen voor hoe je in gesprek kunt gaan met leerlingen.

(Integraal) arrangeren samen met jeugdhulp

Het organiseren van de juiste ondersteuning voor een kind noemen we arrangeren. Soms is een combinatie van onderwijs en jeugdhulp of zorg nodig. Dit heet dan integraal arrangeren. Het jeugd- en gezinsteam denkt mee en kan adviseren en kan zo nodig dus aanschuiven bij het ondersteuningsteam.

Het kan zijn dat jeugdhulp in de school gegeven kan worden. Soms is eerst of vooral zorg nodig, voordat een kind toekomt aan ‘leren’. Dan verwijst het jeugd- en gezinsteam, de jeugdarts of GGZ een kind en ouders en organiseren we een zorg-onderwijsarrangement. Het samenwerkingsverband betaalt dan het onderwijs, maar een toelaatbaarheidsverklaring is dan niet nodig.

Zijn situaties heel complex en/of dreigt een kind uit te vallen in het onderwijs, dan volgen we de route integraal arrangeren complexe situaties.