Ondersteuning

In ons samenwerkingsverband zorgen we er samen voor dat ieder kind zich – liefst in het eigen dorp – goed kan ontwikkelen. Welke ondersteuning bieden we daarvoor en hoe organiseren wij dat?

Basisondersteuning

Elke school biedt de basiskwaliteit waar kinderen recht op hebben. Voor leerlingen die meer nodig hebben, biedt elke school basisondersteuning. In ons samenwerkingsverband hebben wij daar duidelijke afspraken over gemaakt.

Ook de aanpak van dyslexie hoort bij de basisondersteuning. Voor ondersteuning van kinderen met ernstige dyslexie, hebben we afspraken gemaakt met gemeenten in de regio Holland-Rijnland, die de diagnose en behandeling betalen.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke basisondersteuning en extra ondersteuning de school biedt. Elke school moet elk jaar kijken of de informatie nog klopt. Ook moet elke school in de schoolgids schrijven op welke ondersteuning leerlingen kunnen rekenen. In ons samenwerkingsverband hebben wij afgesproken dat elke school dit op een herkenbare manier doet (format SOP bij downloads).

Extra ondersteuning

Heeft een kind meer nodig dan basisondersteuning? Dan kan de intern begeleider extra ondersteuning aanvragen via het samenwerkingsverband.

De onderwijsondersteuner is je eerste aanspreekpunt voor vragen over ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De onderwijsondersteuner kan ook een leerkracht of leerling(en) begeleiden, of meedenken over schoolontwikkeling om het onderwijs passender en inclusiever te maken.

De onderwijsspecialist denkt mee over complexere vragen. Maak jij je – ondanks inzet van extra ondersteuning – zorgen over het leren, het gedrag of de verdere ontwikkeling van een kind? Doe dan een aanvraag voor advies van een onderwijsspecialist. Dit kan ook als je vragen hebt over welk ondersteuningstraject het beste past. Natuurlijk kan een routebegeleider ook met je meedenken over het aanvragen van een onderwijsspecialist.

De aanvraag voor een onderwijsspecialist loopt via Grippa.

De routebegeleider staat voor je klaar als het vinden of regelen van de juiste ondersteuning lastig is of als advies nodig is over een onderwijs-zorgarrangement. Ook als een kind bijvoorbeeld niet naar school gaat, of bij vragen over zorgplicht kun je terecht bij de routebegeleider.

Extra ondersteuning met een arrangement

De onderwijsspecialist adviseert soms een tijdelijk arrangement. De school kan hiermee extra ondersteuning inzetten, zodat een kind op de reguliere basisschool kan blijven of om bijvoorbeeld te bepalen wat een passende onderwijsplek is.

Ook als een kind van gespecialiseerd onderwijs overstapt naar de reguliere basisschool, is extra ondersteuning mogelijk.

Voor de aanvraag van een arrangement maakt de basisschool een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin staat welke ondersteuning een leerling krijgt en met welk doel.

Specialistische ondersteuning

Als basisondersteuning en extra ondersteuning niet genoeg bijdragen aan de ontwikkeling van een kind, kan het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (tijdelijk of gedeeltelijk) passend zijn. Voor aanmelding bij het gespecialiseerd onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Wij willen graag dat kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen. Daarom starten we in de dorpen waar géén gespecialiseerd onderwijs in de buurt is, speciale klassen met specialistische ondersteuning. Het doel is dat kinderen uiteindelijk weer overstappen naar het reguliere basisonderwijs.

Specifieke ondersteuning

Soms is een combinatie van onderwijs en zorg nodig. Ligt de nadruk op onderwijs, dan noemen we dit een onderwijszorgarrangement. Hiervoor is wél een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ligt de nadruk op zorg, dan gaat het om een zorgonderwijsarrangement en wordt een kind via het jeugd- gezinsteam, de jeugdarts of de GGZ verwezen, dan is géén toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Ondersteuning bij doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis

Voor ondersteuning van kinderen die doof of slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis hebben, hebben we afspraken gemaakt voor ondersteuning met Auris.  Op de website van VierTaal en Kentalis vind je ook informatie over dit onderwerp.

 

Ondersteuning bij een visuele beperking

Voor kinderen met een visuele beperking kunnen Bartiméus en Visio ondersteuning bieden.

 

Ondersteuning bij epilepsie

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Ondersteuning van zieke kinderen

Een consulent van 1801 of van Ziezon kan langdurig of chronisch zieke leerlingen, ouders en de school tijdelijk begeleiden. Ook via KlasseContact kun je onderwijs op afstand regelen.

 

Onderwijs aan nieuwkomers

In de Nieuwkomersschool De Wereld krijgen niet-Nederlands sprekende kinderen (nieuwkomers) onderwijs. Dit wordt georganiseerd voor de regio door Sophia Scholen.

 

Inzet tolk

Om een gesprek met niet-Nederlands sprekende ouders goed te voeren, kun je een telefonische tolk inzetten. Voor gesprekken met meerdere samenwerkingspartners, nodig je een tolk uit via Global Talk. Klantcode kwijt? Mail dan even naar info@swv-db.nl.

Illustratie van twee personen die in een 'boot' zitten, èèn kijkt door een verrekijker vooruit, de ander is aan het roeien, een derde persoon vormt de 'boot'.

Symbiose

Op weg naar inclusief onderwijs, willen we dat ieder kind in zicht is bij een basisschool in het eigen dorp. Dat kan zijn als gast-leerling vanuit het gespecialiseerd onderwijs, in een vorm van deeltijdonderwijs of in een vorm van samenwerking tussen basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Dit heet symbiose. Een kind is dan ingeschreven op een school, maar volgt een aantal lessen of dagdelen onderwijs op een andere school.

Overstaproutes

Juist voor kinderen die iets extra’s nodig hebben voor een optimale ontwikkeling, is een ononderbroken doorgaande (leer)lijn belangrijk. Dat geldt zowel voor peuters die starten op de basisschool, als leerlingen in groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs is het ook mogelijk om (deels) over te stappen naar de reguliere basisschool.

Download
Illustratie van verschillende bloemen in een vaas. De vaas heeft de vorm van een locatie marker.

Ondersteuning hoogbegaafdheid

Rijk onderwijs en goede ondersteuning voor begaafde leerlingen: dat biedt elke school in ons samenwerkingsverband. Daarnaast bieden scholen in de dorpskernen samen een aanvullend aanbod voor kinderen die dat nodig hebben. Blijkt dat onvoldoende passend, dan zijn er speciale, regionale arrangementen voor leerlingen met complexe of ‘dubbel-bijzondere’ ondersteuningsvragen.

Download

Verhalen uit de praktijk

Overstappen van speciaal naar regulier: wat komt erbij kijken?

Dit schooljaar stapte Marisja’s dochter over van speciaal naar regulier onderwijs. Marisja en de scholen kijken terug en delen hun ervaringen.

Leren van gedrag vraagt om een sterke pedagogische basis

Kees Guijt heeft als adjunct-directeur de dagelijkse leiding op de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Sinds 1 september is hij ook projectleider Leren van Gedrag voor ons samenwerkingsverband. Enthousiast vertelt hij over zijn eerste maanden in die rol, waarin hij flink studie maakte van dit complexe thema. In gesprek over inzichten en bevindingen na de eerste projectfase van literatuurstudie en interviews.

IKC Katwijk: samen sterk voor kinderen, ouders en buurt

In Integraal Kindcentrum (IKC) Katwijk vind je vanaf begin 2024 kinderopvang, regulier en gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en sportvoorzieningen onder één dak. Samen sterk voor kinderen en hun ouders in Katwijk!

Van gezamenlijke ambities naar samen dóen

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Dat is de ambitie van het ondersteuningsplan waaraan we in de Duin- en Bollenstreek samen werken.

Zonder ‘ontwikkelingsstop’ van opvang naar basisschool

Alle drie hebben ze een “extra warm hart” voor het jonge kind. Dus zetten zij zich binnen gemeente Katwijk vol enthousiasme in voor een ononderbroken ontwikkeling van peuters en kleuters.

Schoolbezoek is een succesvolle sleutel voor kennisdeling

In de kern Rijnsburg-Valkenburg ging de intensievere samenwerking tussen scholen prima van start. Wat maakt dat dit zo voortvarend gaat? Alles begint met ontmoeting en elkaar écht leren kennen.

“Samen verantwoordelijk voor kwaliteit”

Doen we de goede dingen, doen we die dingen goed, hoe weten we dat en wat vinden anderen daarvan? Directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Marieke Jas: “Uiteindelijk gaat het er vooral om dat we samen het goede gesprek blijven voeren over hoe ons werk steeds een beetje beter kan.”

Meer kinderen in hun eigen dorp naar school dankzij de aTLaSklas

Schooljaar 2023-2024 ging de aTLaSklas van start, in basisschool De Avonturier. Deze ‘speciale’ klas is er voor kinderen in Voorhout die tijdelijk een meer gespecialiseerde aanpak of omgeving nodig hebben.